home

ความคืบหน้าอาเซียน

อาเซียน-นิวซีแลนด์ หารือเพื่อกระชับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์

อาเซียน-นิวซีแลนด์ หารือเพื่อกระชับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์

กรกฎาคม 11, 2019

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เจ้าหน้าที่อาเซียนกับนิวซีแลนด์ได้หารือเพื่อกระชับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมการเฉลิมฉลองครบรอบ 45 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-นิวซีแลนด์ในการประชุมคณะกรรมการความร่วมมืออาเซียน-นิวซีแลนด์ ครั้งที่ 7 ณ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย นอกจากปี 2563 ที่จะถึงนี้ จะเป็นการครบรอบ 45 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-นิวซีแลนด์แล้ว ยังเป็นการครบรอบ 5 ปี ของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างทั้งสองฝ่ายอีกด้วย ในการนี้ อาเซียนได้แสดงความซาบซึ้งต่อนิวซีแลนด์สำหรับความร่วมมือ และการเป็นหุ้นส่วนอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังตั้งตารอคอยที่จะร่วมงานกันอย่างใกล้ชิดในอนาคต ทั้งสองฝ่ายได้ทบทวนการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียน-นิวซีแลนด์... Read More »

ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 25

ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 25

กรกฎาคม 10, 2019

รัฐมนตรีอาเซียนหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความคืบหน้าของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) รวมถึงประเด็นสำคัญในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจโลกในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่ 25 ณ จังหวัดภูเก็ตประเทศไทยเมื่อวันที่ 22-23 เมษายน 2562 รัฐมนตรีได้ให้การรับรองการขับเคลื่อนในประเด็นเศรษฐกิจทั้งหมด 13 ประเด็น ภายใต้ตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 ได้แก่  ด้านแรก “Future Orientation” เตรียมความพร้อมอาเซียนรับมือการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (4IR) ด้านที่สอง “Enhanced Connectivity” การส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน และด้านที่สาม การส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจของอาเซียนอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 จะเป็นรากฐานของการส่งมอบทางเศรษฐกิจที่มีความสำคัญลำดับต้น... Read More »

อาเซียน-เกาหลีใต้ กระชับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์

อาเซียน-เกาหลีใต้ กระชับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์

กรกฎาคม 4, 2019

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2562 อาเซียนกับสาธารณีรัฐเกาหลีตกลงกระชับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส ครั้งที่ 23 ณ กรุงบันดาร์ เสรี เบการวัน ประเทศบรูไน โดยทั้งสองฝ่ายได้ถกประเด็นถึงวิธีการกระชับความเป็นหุ้นส่วนให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ถือเป็นการฉลองโอกาสครบรอบ 30 ปีความสัมพันธ์อาเซียน-เกาหลี ที่ประชุมยินดีต่อความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งรวมถึงการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการอาเซียน-เกาหลี (2559-2563) ในที่ประชุม อาเซียนกับเกาหลีใต้ได้ตกลงเพิ่มความร่วมมือในพื้นที่ผลประโยชน์ร่วมกันในหลายด้าน ได้แก่ การต่อต้านการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ ความมั่นคงทางไซเบอร์ ความร่วมมือทางทะเล เศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน วัฒนธรรม... Read More »

ประชุมรัฐมนตรีคลังอาเซียนครั้งที่ 23 และประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียนครั้งที่ 5

ประชุมรัฐมนตรีคลังอาเซียนครั้งที่ 23 และประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียนครั้งที่ 5

กรกฎาคม 1, 2019

นายลิม จ็อก ฮอย (Lim Jock Hoi) เลขาธิการอาเซียน เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีคลังอาเซียนครั้งที่ 23 และการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียนครั้งที่ 5 (AFMGM) ที่จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 โดยกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ ในการประชุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนได้ลงนามพิธีสารฉบับที่ 8 ว่าด้วยการดำเนินการตามการเปิดเสรีการบริการทางการเงิน ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายความร่วมมือด้านบริการ และเปิดเสรีการค้าบริการระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนให้มากขึ้น ในการประชุมครั้งนี้ ได้กล่าวถึงความคืบหน้าของแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 และความร่วมมือทางการเงินของอาเซียนรวมถึงโครงการสำคัญในการบูรณาการระบบการชำระเงินของภูมิภาคในเศรษฐกิจดิจิทัล... Read More »

สรุปผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34

สรุปผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34

มิถุนายน 24, 2019

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562 ไทยประสบความสำเร็จในการจัดประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ภายใต้แนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” (Advancing Partnership for Sustainability) โดยมีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมดังนี้ ประกาศเปิดตัวคลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือทางไกลของอาเซียน ภายใต้โครงการจัดตั้งระบบโลจิสติกส์ฉุกเฉินสำหรับใช้ในกรณีเกิดภัยพิบัติของอาเซียน (DELSA) และยกระดับศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน (ASEAN Center of Military Medicine: ACMM) เป็นองค์กรของอาเซียนในประเทศไทย เพื่อยกระดับศักยภาพของอาเซียนในการตอบสนองต่อเหตุไม่คาดฝันและภัยพิบัติ รับรองปฏิญญากรุงเทพฯ... Read More »

อาเซียนร่วมหารือแนวทางบรรลุวิสัยทัศน์ 2568

อาเซียนร่วมหารือแนวทางบรรลุวิสัยทัศน์ 2568

มิถุนายน 24, 2019

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ฝ่ายประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Department) ได้ดำเนินการจัดเวทีอภิปรายในประเด็นเรื่องวิสัยทัศน์อาเซียน (ASEAN Vision) และแผนงานด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 2568 (ASCC Blueprint 2025) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับอาเซียนให้เกิดขึ้นในภูมิภาค นายคัง โพอัก (Kung Phoak) รองเลขาธิการอาเซียน ด้านประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน กล่าวว่า พวกเราทุกคนต่างก็อยู่ในช่วงเวลาสำคัญในการกำหนดทิศทางในอนาคต โดยทิศทางที่นี้จะมาจากการที่ผู้เข้าร่วมทุกคนร่วมกันรับฟังและแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกันในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ในแง่ของการพัฒนาในระดับภูมิภาคและในระดับโลกที่กำลังจะเกิดขึ้น เช่น ประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ... Read More »

อาเซียนร่วมเสริมสร้างความร่วมมือด้านสหกรณ์การเกษตร

อาเซียนร่วมเสริมสร้างความร่วมมือด้านสหกรณ์การเกษตร

มิถุนายน 24, 2019

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ชาติสมาชิกอาเซียนได้ร่วมกันจัดประชุมด้านธุรกิจสหกรณ์ของประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Cooperative Business Forum: ACBF) ครั้งที่ 8 โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความร่วมมือเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงธุรกิจและการค้า รวมถึงการลงทุนระหว่างสหกรณ์การเกษตรชาติสมาชิกอาเซียนภายใต้แนวคิด “การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าสหกรณ์และความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ในอาเซียน” โดยมีผู้แทนจาก 8 ประเทศ ได้แก่ เมียนมาร์ เวียดนาม ลาว บรูไน อินโดนีเซีย กัมพูชา ฟิลิปปินส์ และไทย การประชุมด้านธุรกิจสหกรณ์ของประเทศสมาชิกอาเซียน จะนำผลจากการประชุมไปใช้ในการสร้างองค์ความรู้ เปิดให้ภาคส่วนต่างๆ... Read More »

อาเซียนร่วมสนับสนุนนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่

อาเซียนร่วมสนับสนุนนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่

มิถุนายน 24, 2019

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 สำนักเลขาธิการอาเซียน โดยมูลนิธิอาเซียน (ASEAN Foundation) และรัฐบาลสหรัฐฯ โดยองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (United States Agency for International Development: USAID) ร่วมกันจัดโครงการทุนสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาเซียน (ASEAN Science and Technology Fellowship programme) ครั้งที่ 5 ในการสนับสนุนให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ และรุ่นกลางในอาเซียนได้มีโอกาสไปร่วมงานกับนักวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับนักวิทยาศาสตร์ในอาเซียน... Read More »

อาเซียนมุ่งสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4

อาเซียนมุ่งสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4

มิถุนายน 20, 2019

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 สำนักเลขาธิการอาเซียนและกระทรวงพาณิชย์ของไทยได้ร่วมกันจัดการประชุมคณะกรรมการเพื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Committee of the Whole for the ASEAN Economic Community) ครั้งที่ Read More »

อาเซียน-สหรัฐฯ กระชับสัมพันธ์ พร้อมเดินหน้าแผนปฏิบัติการ 2559-2563

อาเซียน-สหรัฐฯ กระชับสัมพันธ์ พร้อมเดินหน้าแผนปฏิบัติการ 2559-2563

มิถุนายน 20, 2019

นับตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา ชาติสมาชิกอาเซียนได้ร่วมลงนามเพื่อประสานความร่วมมือกับประเทศอื่นๆ นอกภูมิภาคมาอย่างต่อเนื่อง โดยในวันที่ 1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา อาเซียนได้หารือร่วมกับสหรัฐฯ ผ่านการประชุมคณะกรรมการความร่วมมืออาเซียน–สหรัฐอเมริกา (ASEAN-US Joint Cooperation Committee) ครั้งนี้ 10 ที่จัดขึ้น ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีเป้าหมายเพื่อหาแนวทางในการประชับความสัมพันธ์ให้มีความแน้นแฟ้นมากขึ้น ในการประชุมครั้งนี้ อาเซียนและสหรัฐฯ เน้นให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความร่วมมือที่ดำเนินการระหว่างกันเพิ่มมากขึ้น พร้อมเน้นย้ำถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการอาเซียน–สหรัฐฯ (ASEAN-US Plan of... Read More »

เรื่องล่าสุด

ติมอร์เลสเตกล่าวว่า บรูไนจะให้การสนับสนุนติมอร์ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียน

ติมอร์เลสเตกล่าวว่า บรูไนจะให้การสนับสนุนติมอร์ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียน

กรกฎาคม 14, 2019

นาย Dionisio Babo Soares รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของติมอร์เลสเตกล่าวว่าบรูไนได้ให้การรับรองว่าจะให้การสนับสนุนติมอร์เพื่อเข้าร่วมอาเซียน ซึ่งติมอร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต “ เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่บรูไนเคียงข้างเรา บรูไนให้การสนับสนุนมากและเมื่อวานนี้เราได้รับการรับรองจากสุลต่านบรูไนด้วยพระองค์เอง” นาย Dionisio กล่าวกับทางสำนักข่าว the scoop ในการสัมภาษณ์เมื่อวันพฤหัสบดีที่...

นางเหวียน ถิ คิม งาน ประธานสภาแห่งชาติเวียดนาม พบปะนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ณ กรุงปักกิ่ง

นางเหวียน ถิ คิม งาน ประธานสภาแห่งชาติเวียดนาม พบปะนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ณ กรุงปักกิ่ง

กรกฎาคม 13, 2019

วันที่ 12 กรกฎาคมที่ผ่านมา นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนพบปะนางเหวียน ถิ คิม งาน ประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ กรุงปักกิ่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจการเยือนจีนอย่างเป็นทางการ เพื่อให้ทั้งสองประเทศส่งเสริมมิตรภาพและกระชับความร่วมมือเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีในระดับใหม่ ในการพบปะกันในครั้งนี้...

คลังข้อมูล

พบกับเราที่ Facebook

Tweets ล่าสุด

No tweets found.

แผนที่อาเซียน