home

การเมือง-ความมั่นคง

อาเซียน-นิวซีแลนด์ หารือเพื่อกระชับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์

อาเซียน-นิวซีแลนด์ หารือเพื่อกระชับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์

กรกฎาคม 11, 2019

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เจ้าหน้าที่อาเซียนกับนิวซีแลนด์ได้หารือเพื่อกระชับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมการเฉลิมฉลองครบรอบ 45 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-นิวซีแลนด์ในการประชุมคณะกรรมการความร่วมมืออาเซียน-นิวซีแลนด์ ครั้งที่ 7 ณ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย นอกจากปี 2563 ที่จะถึงนี้ จะเป็นการครบรอบ 45 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-นิวซีแลนด์แล้ว ยังเป็นการครบรอบ 5 ปี ของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างทั้งสองฝ่ายอีกด้วย ในการนี้ อาเซียนได้แสดงความซาบซึ้งต่อนิวซีแลนด์สำหรับความร่วมมือ และการเป็นหุ้นส่วนอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังตั้งตารอคอยที่จะร่วมงานกันอย่างใกล้ชิดในอนาคต ทั้งสองฝ่ายได้ทบทวนการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียน-นิวซีแลนด์... Read More »

อาเซียน-เกาหลีใต้ กระชับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์

อาเซียน-เกาหลีใต้ กระชับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์

กรกฎาคม 4, 2019

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2562 อาเซียนกับสาธารณีรัฐเกาหลีตกลงกระชับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส ครั้งที่ 23 ณ กรุงบันดาร์ เสรี เบการวัน ประเทศบรูไน โดยทั้งสองฝ่ายได้ถกประเด็นถึงวิธีการกระชับความเป็นหุ้นส่วนให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ถือเป็นการฉลองโอกาสครบรอบ 30 ปีความสัมพันธ์อาเซียน-เกาหลี ที่ประชุมยินดีต่อความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งรวมถึงการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการอาเซียน-เกาหลี (2559-2563) ในที่ประชุม อาเซียนกับเกาหลีใต้ได้ตกลงเพิ่มความร่วมมือในพื้นที่ผลประโยชน์ร่วมกันในหลายด้าน ได้แก่ การต่อต้านการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ ความมั่นคงทางไซเบอร์ ความร่วมมือทางทะเล เศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน วัฒนธรรม... Read More »

อาเซียน-สหรัฐฯ กระชับสัมพันธ์ พร้อมเดินหน้าแผนปฏิบัติการ 2559-2563

อาเซียน-สหรัฐฯ กระชับสัมพันธ์ พร้อมเดินหน้าแผนปฏิบัติการ 2559-2563

มิถุนายน 20, 2019

นับตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา ชาติสมาชิกอาเซียนได้ร่วมลงนามเพื่อประสานความร่วมมือกับประเทศอื่นๆ นอกภูมิภาคมาอย่างต่อเนื่อง โดยในวันที่ 1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา อาเซียนได้หารือร่วมกับสหรัฐฯ ผ่านการประชุมคณะกรรมการความร่วมมืออาเซียน–สหรัฐอเมริกา (ASEAN-US Joint Cooperation Committee) ครั้งนี้ 10 ที่จัดขึ้น ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีเป้าหมายเพื่อหาแนวทางในการประชับความสัมพันธ์ให้มีความแน้นแฟ้นมากขึ้น ในการประชุมครั้งนี้ อาเซียนและสหรัฐฯ เน้นให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความร่วมมือที่ดำเนินการระหว่างกันเพิ่มมากขึ้น พร้อมเน้นย้ำถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการอาเซียน–สหรัฐฯ (ASEAN-US Plan of... Read More »

อาเซียน-ออสเตรเลีย กระชับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์

อาเซียน-ออสเตรเลีย กระชับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์

พฤษภาคม 26, 2019

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 อาเซียนกับออสเตรเลียได้หารือเกี่ยวกับข้อริเริ่มและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อกระชับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในการประชุมคณะกรรมการความร่วมมืออาเซียน–ออสเตรเลีย ครั้งที่ 9 (9th ASEAN-Australia Joint Cooperation Committee-JCC) ณ สำนักเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย ออสเตรเลียย้ำถึงการสนับสนุนความศูนย์กลางของอาเซียนในระดับภูมิภาคที่กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อันรวมถึงความพยายามในการสร้างประชาคมอาเซียน และเนื่องในปี 2562 เป็นการครบรอบ 45 ปีของความสัมพันธ์อาเซียน–ออสเตรเลีย อาเซียนจึงแสดงความซาบซึ้งต่อออสเตรเลียในฐานะที่ให้ความร่วมมือ และเป็นคู่เจรจามาอย่างยาวนานในการสนับสนุนการสร้างประชาคมอาเซียน ตลอดจนการรวมกลุ่มในภูมิภาค ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางในของความสัมพันธ์ในอนาคต และยังได้ระบุถึงความสำคัญของการเสริมสร้างความร่วมมือในด้านที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน... Read More »

อาเซียน-จีน ตกลงกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์

อาเซียน-จีน ตกลงกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์

พฤษภาคม 20, 2019

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2562  อาเซียนกับจีนตกลงที่จะกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและหารือเกี่ยวกับทิศทางในอนาคตของการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในที่ประชุมการปรึกษาหารือเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-จีน ครั้งที่ 25 ณ เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน อาเซียนกับจีนได้ยืนยันถึงความสำคัญของการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ โดยจีนย้ำว่าจะให้ความสำคัญต่ออาเซียนเป็นอันดับแรกในการเจรจาทางการทูตในระดับภูมิภาค สนับสนุนการสร้างประชาคมอาเซียน และความเป็นแกนกลางของอาเซียนในความร่วมมือเอเชียตะวันออก ทั้งสองฝ่ายยินดีกับความคืบหน้าในการดำเนินการตามการตัดสินใจของผู้นำอาเซียนและจีนในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน-จีนครั้งที่ 21 ที่จัดขึ้นที่สิงคโปร์ในเดือนพฤศจิกายน 2561 ซึ่งเจ้าหน้าที่อาวุโสได้กล่าวถึงความคืบหน้าของอาเซียนและจีนในช่วงปีที่ผ่านมาในมิติต่างๆ เช่น ความเชื่อมโยง การศึกษา วัฒนธรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐกิจดิจิทัล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และในปีนี้ ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปริมาณการค้าและ... Read More »

เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-สหรัฐฯ ยืนยันสานต่อความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน

เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-สหรัฐฯ ยืนยันสานต่อความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน

มีนาคม 29, 2019

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนและสหรัฐฯ ยืนยันสานต่อความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน และสำรวจวิธีการกระชับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-สหรัฐฯ ครั้งที่ 32 (32nd ASEAN-US Dialogue) ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา โดยทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะแสวงหาโอกาสใหม่ๆ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือให้ลึกซึ้งในขอบเขตที่กว้างขึ้นผ่านโครงการริเริ่มใหม่หลายโครงการตามกำหนดการแผนปฏิบัติการอาเซียน-สหรัฐฯ ปี 2559-2563 ที่ประชุมเน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น การก่อการร้าย การค้ามนุษย์และอาชญากรรมข้ามชาติอื่นๆ ความมั่นคงทางทะเล ความมั่นคงทางไซเบอร์ หลักธรรมาภิบาล การเชื่อมต่อดิจิตอลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เครือข่ายเมืองอัจฉริยะ... Read More »

อาเซียน-ญี่ปุ่น เดินหน้าหารือเพื่อกระชับความสัมพันธ์

อาเซียน-ญี่ปุ่น เดินหน้าหารือเพื่อกระชับความสัมพันธ์

มีนาคม 24, 2019

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 อาเซียนและญี่ปุ่นได้ร่วมกันจัดการประชุมคณะกรรมการความร่วมมืออาเซียน–ญี่ปุ่น (ASEAN-Japan Joint Cooperation Committee: JCC) ครั้งที่ 13 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างกัน ภายใต้แผนงานมิตรภาพและความร่วมมืออาเซียน–ญี่ปุ่น (Plan of the Vision Statement on ASEAN-Japan Friendship and Cooperation) ที่มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์อาเซียน 2568 (ASEAN... Read More »

อาเซียน-อินเดีย เดินหน้าหารือเพื่อกระชับความสัมพันธ์

อาเซียน-อินเดีย เดินหน้าหารือเพื่อกระชับความสัมพันธ์

มีนาคม 24, 2019

นอกจากการประสานความร่วมมือร่วมกับสหรัฐฯ อาเซียนยังได้เดินหน้าหารือร่วมกับประเทศอื่นๆ นอกภูมิภาคอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็น อินเดีย รัสเซีย นิวเซีแลนด์ แคนาดา และญี่ปุ่น เป็นต้น โดยเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 อาเซียนและอินเดียได้ร่วมกันจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน-อินเดีย (ASEAN-India Joint Cooperation Committee: AIJCC) โดยมีเป้าหมายในการติดตามแผนปฏิบัติการอาเซียน-อินเดีย (ASEAN-India Plan of Action) ปี 2559-2563  เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและอินเดีย ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้หารือเพื่อหาแนวทางในการเพิ่มการใช้ประโยชน์จากกองทุนอาเซียน–อินเดีย... Read More »

เลขาธิการอาเซียนเข้าพบเจ้าหน้าที่ระดับสูงเมียนมาหารือแผนการส่งตัวผู้พลัดถิ่นกลับยะไข่

เลขาธิการอาเซียนเข้าพบเจ้าหน้าที่ระดับสูงเมียนมาหารือแผนการส่งตัวผู้พลัดถิ่นกลับยะไข่

ธันวาคม 26, 2018

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคมที่ผ่านมา ณ กรุงเนปิดอว์ ดาโต๊ะ ลิม จ๊อก ฮอย (Dato Lim Jock Hoi) เลขาธิการอาเซียน พร้อมด้วยนายคัง โพอัก (Kung Phoak) รองเลขาธิการด้านสังคม – วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community – ASCC) และนางสาวอเดลิน่า คามาล (Adelina Kamal)... Read More »

อาเซียนจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านสตรีครั้งที่ 3 ที่เวียดนาม

อาเซียนจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านสตรีครั้งที่ 3 ที่เวียดนาม

ธันวาคม 25, 2018

การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านสตรี (ASEAN Ministerial Meeting on Women – AMMW) ครั้งที่ 3 จัดขึ้นภายใต้ประเด็น “การคุ้มครองทางสังคมสำหรับผู้หญิงและเด็กผู้หญิง: สู่วิสัยทัศน์อาเซียนปี 2568” เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม การประชุมครั้งนี้ที่ประชุมรับทราบถึงการพิจารณาของคณะกรรมาธิการอาเซียนเรื่องการประชุมสตรีครั้งที่ 15, 16 และ 17 และการพัฒนาที่สำคัญอื่น ๆ เช่น ผลลัพธ์และข้อเสนอแนะของการหารือด้านนโยบายระหว่างอาเซียน... Read More »

เรื่องล่าสุด

ติมอร์เลสเตกล่าวว่า บรูไนจะให้การสนับสนุนติมอร์ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียน

ติมอร์เลสเตกล่าวว่า บรูไนจะให้การสนับสนุนติมอร์ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียน

กรกฎาคม 14, 2019

นาย Dionisio Babo Soares รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของติมอร์เลสเตกล่าวว่าบรูไนได้ให้การรับรองว่าจะให้การสนับสนุนติมอร์เพื่อเข้าร่วมอาเซียน ซึ่งติมอร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต “ เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่บรูไนเคียงข้างเรา บรูไนให้การสนับสนุนมากและเมื่อวานนี้เราได้รับการรับรองจากสุลต่านบรูไนด้วยพระองค์เอง” นาย Dionisio กล่าวกับทางสำนักข่าว the scoop ในการสัมภาษณ์เมื่อวันพฤหัสบดีที่...

นางเหวียน ถิ คิม งาน ประธานสภาแห่งชาติเวียดนาม พบปะนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ณ กรุงปักกิ่ง

นางเหวียน ถิ คิม งาน ประธานสภาแห่งชาติเวียดนาม พบปะนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ณ กรุงปักกิ่ง

กรกฎาคม 13, 2019

วันที่ 12 กรกฎาคมที่ผ่านมา นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนพบปะนางเหวียน ถิ คิม งาน ประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ กรุงปักกิ่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจการเยือนจีนอย่างเป็นทางการ เพื่อให้ทั้งสองประเทศส่งเสริมมิตรภาพและกระชับความร่วมมือเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีในระดับใหม่ ในการพบปะกันในครั้งนี้...

คลังข้อมูล

พบกับเราที่ Facebook

Tweets ล่าสุด

No tweets found.

แผนที่อาเซียน