home

ASEAN Forum

การประชุม TRF–ASEAN Research Forum การสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับประชาธิปไตยในเอเชีย

การประชุม TRF–ASEAN Research Forum การสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับประชาธิปไตยในเอเชีย

มิถุนายน 20, 2019

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 โครงการ “จับตาอาเซียน” ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดการประชุม TRF–Research Forum เพื่อให้นักวิจัยนำเสนอหัวข้อโครงการวิจัยเกี่ยวกับสถานการณ์ประชาธิปไตยในเอเชีย Read More »

การประชุม TRF–ASEAN Research Forum ครั้งที่ 9 เรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการบริโภคและการจัดการร้านอาหารหาบเร่ในอาเซียน”

การประชุม TRF–ASEAN Research Forum ครั้งที่ 9 เรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการบริโภคและการจัดการร้านอาหารหาบเร่ในอาเซียน”

มิถุนายน 20, 2019

วัน/เวลา          วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00–15.30 น. สถานที่           ห้อง ร.202 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โครงการ “จับตาอาเซียน” ในการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดการประชุม TRF–ASEAN Research Forum ครั้งที่ 9 เรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการบริโภคและการจัดการร้านอาหารหาบเร่ในอาเซียน” ขึ้นเป็นเวทีนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน... Read More »

การประชุม TRF-ASEAN Policy Forum ไทยกับการเป็นประธานอาเซียน

การประชุม TRF-ASEAN Policy Forum ไทยกับการเป็นประธานอาเซียน

มีนาคม 10, 2019

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 โครงการจับตาอาเซียน (ASEAN Watch) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสถานีโทรทัศน์ไทยพีเอส ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาเชิงนโยบาย TRF-Policy Forum เรื่องไทยกับการเป็นประธานอาเซียน ซึ่งมีผู้เชียวชาญด้านอาเซียนทั้งหมด 4 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.ปณิธาน วิทยานากร รศ.ดร.สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง คุณอภิชัย สัณห์จินดา และ รศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข ขึ้นอภิปรายโดยมี ดร.ณัฏฐา โกมลวาทิน... Read More »

งานสัมมนา TRF-ASEAN Public Forum เรื่อง “การพัฒนาและเชื่อมโยง EEC กับ AEC”

งานสัมมนา TRF-ASEAN Public Forum เรื่อง “การพัฒนาและเชื่อมโยง EEC กับ AEC”

มกราคม 13, 2019

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 โครงการจับตาอาเซียน (ASEAN Watch) ภายใต้สำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดงานสัมมนา TRF-ASEAN Public Forum เรื่อง “การพัฒนาและเชื่อมโยง EEC กับ AEC” ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรม S31 โดยได้เชิญหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญทั้งในส่วนของภาคปฏิบัติ ภาคนโยบาย และภาคเอกชน ในการนี้ ดร.จำนง พวงพุก รองผู้อำนวยการสำนักประสานงานโครงการและงบบูรณาการ... Read More »

การประชุมระดมสมอง: โครงการวิจัย “พลวัตทางการเมืองเรื่องการเลือกตั้งและประชาธิปไตยในอาเซียน: ศึกษาเปรียบเทียบประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์”

การประชุมระดมสมอง: โครงการวิจัย “พลวัตทางการเมืองเรื่องการเลือกตั้งและประชาธิปไตยในอาเซียน: ศึกษาเปรียบเทียบประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์”

ธันวาคม 12, 2018

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 โครงการ “จับตาอาเซียน” ในการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับศูนย์วิจัยดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จักการประชุมระดมสมองของโครงการวิจัยเรื่อง “พลวัตทางการเมืองเรื่องการเลือกตั้งและประชาธิปไตยในอาเซียน Read More »

TRF-ASEAN Pubic Forum เรื่อง “เศรษฐกิจไทยไปอาเซียน: เจาะลึก CLMV เขตเศรษฐกิจพิเศษ และสินค้าวัฒนธรรมไทย”

TRF-ASEAN Pubic Forum เรื่อง “เศรษฐกิจไทยไปอาเซียน: เจาะลึก CLMV เขตเศรษฐกิจพิเศษ และสินค้าวัฒนธรรมไทย”

ตุลาคม 8, 2018

โครงการ “จับตาอาเซียน” (ASEAN Watch) จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะในหัวข้อ “เศรษฐกิจไทยไปอาเซียน: เจาะลึก CLMV เขตเศรษฐกิจพิเศษ และสินค้าวัฒนธรรมไทย” เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐกิจ ตลอดจนพัฒนาการความร่วมมือด้านต่างๆ ล่าสุดการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 31 โดยผู้นำชาติสมาชิกได้หารือกันถึงแนวทางการยกระดับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเพื่อช่วยขยายปริมาณการค้าและการลงทุนในภูมิภาคตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์อาเซียน Read More »

TRF-ASEAN Policy Forum เรื่อง “กรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง: ยุทธศาสตร์ ผลกระทบ และความท้าทายของไทย”

TRF-ASEAN Policy Forum เรื่อง “กรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง: ยุทธศาสตร์ ผลกระทบ และความท้าทายของไทย”

ตุลาคม 4, 2017

โครงการ “จับตาอาเซียน” สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดสัมมนาเชิงนโยบาย TRF-ASEAN Policy Forum เรื่อง “กรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง: ยุทธศาสตร์ ผลกระทบและความท้าทายของไทย” เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมสยามแอทสยาม ดีไซน์ กรุงเทพฯ โดยเป็นการสัมมนาในรูปแบบโต๊ะกลม โดยมีผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ รวมประมาณ 45 คนเข้าร่วมระดมสมองและเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานะความร่วมมือ บทบาทและยุทธศาสตร์การใช้ประโยชน์ ตลอดจนประเด็นปัญหาและผลกระทบต่อไทย Read More »

TRF-ASEAN Research Forum ครั้งที่ 8 เรื่อง “รายงานความก้าวหน้างานวิจัย: ละคร การเมืองและการย้ายถิ่นในอาเซียน”

TRF-ASEAN Research Forum ครั้งที่ 8 เรื่อง “รายงานความก้าวหน้างานวิจัย: ละคร การเมืองและการย้ายถิ่นในอาเซียน”

กันยายน 7, 2017

มื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 โครงการ “จับตาอาเซียน” สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดประชุม TRF-ASEAN Research Forum ครั้งที่ 8 เรื่อง “รายงานความก้าวหน้างานวิจัย: ละคร การเมืองและการย้ายถิ่นในอาเซียน” Read More »

TRF-ASEAN Research Forum ครั้งที่ 7 เรื่อง “รายงานผลการวิจัยเศรษฐกิจประเทศ CLMV”

TRF-ASEAN Research Forum ครั้งที่ 7 เรื่อง “รายงานผลการวิจัยเศรษฐกิจประเทศ CLMV”

มิถุนายน 20, 2017

ชุดโครงการ “จับตาอาเซียน” ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดประชุม TRF-ASEAN Research Forum ครั้งที่ 7 เรื่อง “รายงานผลการวิจัยเศรษฐกิจประเทศ CLMV” เพื่อเป็นเวทีนำเสนอรายงานผลการวิจัยของกลุ่มประเทศ CLMV จำนวน 4 โครงการ ให้กับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยตัวแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ ตลอดจนสื่อมวลชน ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้ชัดเจนขึ้น Read More »

TRF-ASEAN Public Forum “ยุทธศาสตร์ Soft Power ของไทย: บทเรียนจากจีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้สู่การประยุกต์ใช้ของไทย”

TRF-ASEAN Public Forum “ยุทธศาสตร์ Soft Power ของไทย: บทเรียนจากจีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้สู่การประยุกต์ใช้ของไทย”

กุมภาพันธ์ 18, 2017

โครงการ "จับตาอาเซียน" (ASEAN Watch project) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดงานสัมมนา TRF-ASEAN Public Forum เรื่อง “ยุทธศาสตร์ Soft Power ของไทย: บทเรียนจากจีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้สู่การประยุกต์ใช้ของไทย” เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องกมลทิพย์ 1 โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ Read More »

เรื่องล่าสุด

ติมอร์เลสเตกล่าวว่า บรูไนจะให้การสนับสนุนติมอร์ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียน

ติมอร์เลสเตกล่าวว่า บรูไนจะให้การสนับสนุนติมอร์ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียน

กรกฎาคม 14, 2019

นาย Dionisio Babo Soares รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของติมอร์เลสเตกล่าวว่าบรูไนได้ให้การรับรองว่าจะให้การสนับสนุนติมอร์เพื่อเข้าร่วมอาเซียน ซึ่งติมอร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต “ เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่บรูไนเคียงข้างเรา บรูไนให้การสนับสนุนมากและเมื่อวานนี้เราได้รับการรับรองจากสุลต่านบรูไนด้วยพระองค์เอง” นาย Dionisio กล่าวกับทางสำนักข่าว the scoop ในการสัมภาษณ์เมื่อวันพฤหัสบดีที่...

นางเหวียน ถิ คิม งาน ประธานสภาแห่งชาติเวียดนาม พบปะนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ณ กรุงปักกิ่ง

นางเหวียน ถิ คิม งาน ประธานสภาแห่งชาติเวียดนาม พบปะนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ณ กรุงปักกิ่ง

กรกฎาคม 13, 2019

วันที่ 12 กรกฎาคมที่ผ่านมา นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนพบปะนางเหวียน ถิ คิม งาน ประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ กรุงปักกิ่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจการเยือนจีนอย่างเป็นทางการ เพื่อให้ทั้งสองประเทศส่งเสริมมิตรภาพและกระชับความร่วมมือเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีในระดับใหม่ ในการพบปะกันในครั้งนี้...

คลังข้อมูล

พบกับเราที่ Facebook

Tweets ล่าสุด

No tweets found.

แผนที่อาเซียน