home

การเมืองและความมั่นคง

เลขาธิการอาเซียนเข้าพบเจ้าหน้าที่ระดับสูงเมียนมาหารือแผนการส่งตัวผู้พลัดถิ่นกลับยะไข่

เลขาธิการอาเซียนเข้าพบเจ้าหน้าที่ระดับสูงเมียนมาหารือแผนการส่งตัวผู้พลัดถิ่นกลับยะไข่

ธันวาคม 26, 2018

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคมที่ผ่านมา ณ กรุงเนปิดอว์ ดาโต๊ะ ลิม จ๊อก ฮอย (Dato Lim Jock Hoi) เลขาธิการอาเซียน พร้อมด้วยนายคัง โพอัก (Kung Phoak) รองเลขาธิการด้านสังคม – วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community – ASCC) และนางสาวอเดลิน่า คามาล (Adelina Kamal)... Read More »

อาเซียนจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านสตรีครั้งที่ 3 ที่เวียดนาม

อาเซียนจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านสตรีครั้งที่ 3 ที่เวียดนาม

ธันวาคม 25, 2018

การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านสตรี (ASEAN Ministerial Meeting on Women – AMMW) ครั้งที่ 3 จัดขึ้นภายใต้ประเด็น “การคุ้มครองทางสังคมสำหรับผู้หญิงและเด็กผู้หญิง: สู่วิสัยทัศน์อาเซียนปี 2568” เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม การประชุมครั้งนี้ที่ประชุมรับทราบถึงการพิจารณาของคณะกรรมาธิการอาเซียนเรื่องการประชุมสตรีครั้งที่ 15, 16 และ 17 และการพัฒนาที่สำคัญอื่น ๆ เช่น ผลลัพธ์และข้อเสนอแนะของการหารือด้านนโยบายระหว่างอาเซียน... Read More »

อาเซียนเดินหน้าหารือมาตรการจัดการขยะทางทะเล

อาเซียนเดินหน้าหารือมาตรการจัดการขยะทางทะเล

ธันวาคม 25, 2018

ตัวแทนจากอาเซียน ยุโรป และหุ้นส่วนความร่วมมือในระดับนานาชาติได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการปัญหาพลาสติกและขยะจากบรรจุภัณฑ์ร่วมกัน ณ บาหลี อินโดนีเซียในวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ผู้แทนราว 150 คนจากภาครัฐ พื้นที่จังหวัด กลุ่มธุรกิจ ประชาสังคมและภาควิชาการเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุม Our Ocean Conference 2018 ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและการจัดการขยะ รวมถึงการที่ภาคส่วนต่างๆ ก่อมลพิษทางทะเลในภูมิภาค ที่ประชุมยังได้หารือเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาสำหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ในการค้าปลีกและการบริโภค การรวบรวมขยะ การคัดแยกขยะและการรีไซเคิล ซึ่งเป็นการบูรณาการเศรษฐกิจแบบไม่เป็นทางการรวมถึงการจัดการป้องกันไม่ให้ขยะลงสู่ทะเล ที่ประชุมยังได้แสวงหาแนวทางอื่นๆ เช่น... Read More »

อาเซียน-ญี่ปุ่นประชุมคณะกรรมการความร่วมมือครั้งที่ 12

อาเซียน-ญี่ปุ่นประชุมคณะกรรมการความร่วมมือครั้งที่ 12

พฤศจิกายน 16, 2018

อาเซียนได้จัดการประชุมคณะกรรมการความร่วมมืออาเซียน–ญี่ปุ่น ครั้งที่ 12 (ASEAN-Japan Joint Cooperation Committee: JCC) ที่สำนักเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา เพื่อประสานงานและทบทวนความร่วมมือระหว่างอาเซียน–ญี่ปุ่น โดยทั้งสองฝ่ายต่างเห็นพ้องกันว่าจะเพิ่มความร่วมมือในด้านต่างๆ ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งรวมถึงความร่วมมือท่ามกลางการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 เช่น การค้าแบบดิจิทัล เศรษฐกิจดิจิตอล รวมถึงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การจัดการภัยพิบัติ เป็นต้น และในส่วนความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและญี่ปุ่น อาเซียนได้กล่าวชื่นชมการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของญี่ปุ่นในการสร้างประชาคมอาเซียน รวมถึงการมีส่วนร่วมในโครงการกองทุนรวมญี่ปุ่น–อาเซียน (Japan-ASEAN Integration Fund: JAIF) รวมทั้งโครงการความร่วมมือเพื่อสนับสนุนอาเซียนในการเสริมสร้างความเชื่อมโยงในภูมิภาคและลดช่องว่างในการพัฒนา นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้จัดการเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ... Read More »

อาเซียน-นิวซีแลนด์ประชุมคณะกรรมการความร่วมมือครั้งที่ 6

อาเซียน-นิวซีแลนด์ประชุมคณะกรรมการความร่วมมือครั้งที่ 6

พฤศจิกายน 16, 2018

ในส่วนของการประชุมคณะกรรมการความร่วมมืออาเซียน–นิวซีแลนด์ (ASEAN-New Zealand Joint Cooperation Committee: JCC) ครั้งที่ 6 ณ สำนักเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตาเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคมที่ผ่านมา อาเซียนและนิวซีแลนด์ได้ยืนยันถึงความมุ่งมั่นที่จะขยายและกระชับความร่วมมือในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ระหว่างการประชุมทั้งสองฝ่ายได้ทบทวนการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินการตามแถลงการณ์ร่วมความร่วมมือเชิงกลยุทธ์อาเซียน – นิวซีแลนด์ (2559-2563) และเน้นความคืบหน้าในการดำเนินการตามสามเสาหลักประชาคมอาเซียน รวมถึงเรื่องการเชื่อมโยงและการลดช่องว่างการพัฒนาในอาเซียน นิวซีแลนด์ยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการสนับสนุนการรวมกลุ่มของอาเซียนและความพยายามในการสร้างประชาคมอาเซียนผ่านยุทธศาสตร์สำคัญ 2 ประการ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ประชาชนและยุทธศาสตร์ความเจริญรุ่งเรือง เพื่อสร้างความเชื่อมโยงระหว่างชาติอาเซียนในระดับประชาชนและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาค ด้วยเหตุนี้ทั้งสองฝ่ายจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ข้อสรุปของความร่วมมือทางเศรษฐกิจแบบครอบคลุมภูมิภาค (Regional Comprehensive... Read More »

อาเซียนจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านยาเสพติดครั้งที่ 39

อาเซียนจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านยาเสพติดครั้งที่ 39

พฤศจิกายน 16, 2018

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านยาเสพติดของอาเซียน (ASEAN Senior Officials on Drug Matters: ASOD) ครั้งที่ 39 ได้จัดขึ้นที่กรุงบันดาร์ เสรี เบกาวัน โดยสำนักควบคุมยาเสพติดของบรูไนดารุสซาลามเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2561 มีผู้แทนจากชาติสมาชิกอาเซียน สำนักเลขาธิการอาเซียน คู่เจรจาจากจีน เกาหลี และรัสเซียเข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันว่าการจัดการกับปัญหายาเสพติดในอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ ชาติสมาชิกจะต้องทำงานอย่างใกล้ชิดกับคู่เจรจาโดยเฉพาะในด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินงาน ในระหว่างการประชุมประเทศสมาชิกอาเซียนยังได้เปิดเผยถึงสถานการณ์ยาเสพติดในประเทศของตนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ทั้งนี้ สถานการณ์ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคกำลังดำเนินการไปได้ด้วยดี ที่ประชุมได้หารือกันเกี่ยวกับความคืบหน้าล่าสุดในการดำเนินการตามพิมพ์เขียวประชาคมอาเซียนด้านการเมืองและความมั่นคง... Read More »

อาเซียนประชุมนโยบายยุทธศาสตร์ด้านการจัดการภัยพิบัติครั้งที่ 4

อาเซียนประชุมนโยบายยุทธศาสตร์ด้านการจัดการภัยพิบัติครั้งที่ 4

พฤศจิกายน 16, 2018

ในการประชุมนโยบายยุทธศาสตร์อาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติครั้งที่ 4 ที่สิงคโปร์เมื่อวันที่ 17 สิงหาคมที่ผ่านมา อาเซียนได้เชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสียจากหลายภาคส่วนมารวมกลุ่มกันสำรวจนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการภัยพิบัติ โดยสำนักเลขาธิการอาเซียนได้จัดประชุมประจำปีร่วมกับกองกำลังป้องกันประเทศสิงคโปร์และศูนย์ประสานงานอาเซียนด้านความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ (AHA Center) ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 140 คนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ คู่เจรจาของอาเซียน นักวิชาการและองค์กรภาคประชาสังคม โดยนายเค ชันมูกัม (K Shanmugam) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกฎหมายสิงคโปร์ และนายวงศ์เทพ อรรถไกวัลวที รองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมสังคม-วัฒนธรรม ได้กล่าวปาฐกถาเปิดการประชุมในหัวข้อ “การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปรับตัวต่อภัยพิบัติของอาเซียนผ่านความร่วมมือและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ” ปาฐกถาเน้นไปที่ความท้าทายของอาเซียนในการตอบสนองต่อภัยพิบัติที่เกิดจากมนุษย์และภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นพร้อมกัน ที่ประชุมได้ยืนยันถึงความสำคัญของการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย... Read More »

อาเซียนและออสเตรเลียร่วมลงนาม MOU ต้านก่อการร้าย

อาเซียนและออสเตรเลียร่วมลงนาม MOU ต้านก่อการร้าย

พฤศจิกายน 16, 2018

อาเซียนและรัฐบาลออสเตรเลียได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจด้านการก่อการร้ายเพื่อเป็นการยืนยันว่าทั้งสองจะมุ่งมั่นในการต่อสู้กับการก่อการร้ายและการใช้ความรุนแรง อาเซียนและออสเตรเลียได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสมาคมอาเซียนกับรัฐบาลออสเตรเลียในเรื่องความร่วมมือในการต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างประเทศ โดย MOU นี้ได้ดำเนินการตามกรอบความร่วมมือในการต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างประเทศปี 2559 เป็นกรอบการทำงานเพื่อกระชับความร่วมมือและความร่วมมือระหว่างอาเซียนและออสเตรเลียในหลายด้าน เช่นความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมาย การเสริมสร้างขีดความสามารถและความช่วยเหลือด้านเทคนิค เลขาธิการอาเซียนดาโต๊ะลิม จ๊อก ฮอย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลียนางจูลี่ บิชอป ได้ลงนามในนามของอาเซียน และรัฐบาลออสเตรเลียตามลำดับ พิธีลงนามร่วมกับผู้นำอาเซียนและออสเตรเลียเข้าร่วมการประชุมสุดยอดพิเศษอาเซียน – ออสเตรเลียที่ซิดนีย์ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวจัดขึ้นที่การประชุมผู้นำอาเซียน – ออสเตรเลีย ในเวทีการประชุมพิเศษอาเซียน-ออสเตรเลีย โดยการลงนามได้จัดขึ้นในการประชุมอาเซียน-ออสเตรเลียด้านการก่อการร้าย ในที่ประชมได้กล่าวถึงกรอบด้านกฎหมายที่มีประสิทธิภาพและการบังคับใช้กฎหมายในการตรวจจับ ป้องกันและขัดขวางการเคลื่อนไหวของผู้ก่อการร้ายข้ามพรมแดน ผู้เข้าร่วมประชุมยังได้หาเรือกันถึงการเพิ่มความร่วมมือในระดับภูมิภาคด้านการต่อต้านการก่อการร้ายทางการเงิน รวมทั้งความจำเป็นในการดำเนินการที่สอดคล้องและครอบคลุมเพื่อต่อต้านกลุ่มที่นิยมใช้ความรุนแรงแบบสุดโต่ง Read More »

อาเซียนทบทวนการใช้แผนงานประชาคมการเมืองความมั่นคง 2025

อาเซียนทบทวนการใช้แผนงานประชาคมการเมืองความมั่นคง 2025

พฤศจิกายน 16, 2018

การประชุมสุดยอดอาเซียน – อาเซียน (ASCCO) ครั้งที่ 10 จัดขึ้นที่สำนักเลขาธิการอาเซียนในวันที่ 22 มีนาคมที่ผ่านมา โดยการประชุมครั้งนี้ถูกจัดขั้นโดยนายฮอง อัน ตวน รองเลขาธิการทั่วไปของอาเซียนเพื่อประชาคมอาเซียนด้านความมั่นคงทางการเมือง (APSC) โดยวาระการประชุมคือการทบทวนแผนงาน APSC Blueprint 2025 เป็นครั้งแรก การประเมินผลการดำเนินงานของ Blueprint ได้นำมาใช้ตั้งแต่ปี 2558 ผู้เข้าร่วมประชุมได้ระบุประเด็นสำคัญหลายประการ รวมถึงการวิเคราะห์เชิงคุณภาพของการประชุมและกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้กเสา APSC เพื่อการตระหนักถึงประชาคมอาเซียนและการประสานงานที่ดีขึ้น ไม่เพียง... Read More »

เลขาอาเซียนพบลีเซียนลุงเพื่อหารือเกี่ยวกับตำแหน่งประธานอาเซียนของสิงคโปร์

เลขาอาเซียนพบลีเซียนลุงเพื่อหารือเกี่ยวกับตำแหน่งประธานอาเซียนของสิงคโปร์

พฤศจิกายน 16, 2018

เลขาธิการอาเซียนพบนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงเพื่อหารือเกี่ยวกับตำแหน่งประธานอาเซียนประจำปี 2561 ของสิงคโปร์ ดาโต๊ะลิม จ๊อก ฮอยเลขาธิการอาเซียนได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ลีเซียนลุงนับเป็นการเข้าพบหัวหน้ารัฐบาลชาติอาเซียนเป็นครั้งแรกตั้งแต่ได้รับตำแหน่งเลขาธิการเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ดาโต๊ลิม จ๊อก ฮอยได้เดินทางไปยังสิงคโปร์เพื่อปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่สำคัญๆ ของรัฐบาลสิงคโปร์เนื่องในวาระที่สิงคโปร์รับตำแหน่งประธานอาเซียนในปี 2561 นี้ นายกรัฐมนตรีลียืนยันถึงความมุ่งมั่นของสิงคโปร์ต่อการขับเคลื่อนอาเซียน อีกทั้งยังสนับสนุนการทำงานของเลขาธิการคนใหม่และสำนักเลขาธิการอาเซียนด้วย ในขณะที่เลขาธิการอาเซียนเองก็ได้แสดงความพร้อมให้การสนับสนุนสิงคโปร์ในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้เช่นกัน โดยเลขาธิการอาเซียนได้เดินทางมาพร้อมกับรองเลขาธิการทั่วไปอีกสองคน และเจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการอาเซียนซึ่งเป็นตัวแทนของเสาการเมืองความมั่นคง เสาเศรษฐกิจและเสาสังคมวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน นอกเหนือจากการเข้าพบนายกฯลีแล้ว ดาโต๊ะลิมยังได้มีการพบปะกับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ประจำกระทรวงต่างๆ เช่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและการอุตสาหกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น ผู้แทนสำนักเลขาธิการอาเซียนยังมีการประชุมพิเศษร่วมกับหน่วยงานของรัฐบาลสิงคโปร์ซึ่งเป็นจุดโฟกัสของสามเสาหลักประชาคมอาเซียน Read More »

เรื่องล่าสุด

ติมอร์เลสเตกล่าวว่า บรูไนจะให้การสนับสนุนติมอร์ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียน

ติมอร์เลสเตกล่าวว่า บรูไนจะให้การสนับสนุนติมอร์ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียน

กรกฎาคม 14, 2019

นาย Dionisio Babo Soares รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของติมอร์เลสเตกล่าวว่าบรูไนได้ให้การรับรองว่าจะให้การสนับสนุนติมอร์เพื่อเข้าร่วมอาเซียน ซึ่งติมอร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต “ เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่บรูไนเคียงข้างเรา บรูไนให้การสนับสนุนมากและเมื่อวานนี้เราได้รับการรับรองจากสุลต่านบรูไนด้วยพระองค์เอง” นาย Dionisio กล่าวกับทางสำนักข่าว the scoop ในการสัมภาษณ์เมื่อวันพฤหัสบดีที่...

นางเหวียน ถิ คิม งาน ประธานสภาแห่งชาติเวียดนาม พบปะนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ณ กรุงปักกิ่ง

นางเหวียน ถิ คิม งาน ประธานสภาแห่งชาติเวียดนาม พบปะนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ณ กรุงปักกิ่ง

กรกฎาคม 13, 2019

วันที่ 12 กรกฎาคมที่ผ่านมา นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนพบปะนางเหวียน ถิ คิม งาน ประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ กรุงปักกิ่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจการเยือนจีนอย่างเป็นทางการ เพื่อให้ทั้งสองประเทศส่งเสริมมิตรภาพและกระชับความร่วมมือเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีในระดับใหม่ ในการพบปะกันในครั้งนี้...

คลังข้อมูล

พบกับเราที่ Facebook

Tweets ล่าสุด

No tweets found.

แผนที่อาเซียน