home

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 25

ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 25

กรกฎาคม 10, 2019

รัฐมนตรีอาเซียนหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความคืบหน้าของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) รวมถึงประเด็นสำคัญในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจโลกในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่ 25 ณ จังหวัดภูเก็ตประเทศไทยเมื่อวันที่ 22-23 เมษายน 2562 รัฐมนตรีได้ให้การรับรองการขับเคลื่อนในประเด็นเศรษฐกิจทั้งหมด 13 ประเด็น ภายใต้ตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 ได้แก่  ด้านแรก “Future Orientation” เตรียมความพร้อมอาเซียนรับมือการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (4IR) ด้านที่สอง “Enhanced Connectivity” การส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน และด้านที่สาม การส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจของอาเซียนอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 จะเป็นรากฐานของการส่งมอบทางเศรษฐกิจที่มีความสำคัญลำดับต้น... Read More »

ประชุมรัฐมนตรีคลังอาเซียนครั้งที่ 23 และประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียนครั้งที่ 5

ประชุมรัฐมนตรีคลังอาเซียนครั้งที่ 23 และประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียนครั้งที่ 5

กรกฎาคม 1, 2019

นายลิม จ็อก ฮอย (Lim Jock Hoi) เลขาธิการอาเซียน เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีคลังอาเซียนครั้งที่ 23 และการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียนครั้งที่ 5 (AFMGM) ที่จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 โดยกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ ในการประชุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนได้ลงนามพิธีสารฉบับที่ 8 ว่าด้วยการดำเนินการตามการเปิดเสรีการบริการทางการเงิน ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายความร่วมมือด้านบริการ และเปิดเสรีการค้าบริการระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนให้มากขึ้น ในการประชุมครั้งนี้ ได้กล่าวถึงความคืบหน้าของแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 และความร่วมมือทางการเงินของอาเซียนรวมถึงโครงการสำคัญในการบูรณาการระบบการชำระเงินของภูมิภาคในเศรษฐกิจดิจิทัล... Read More »

อาเซียนร่วมเสริมสร้างความร่วมมือด้านสหกรณ์การเกษตร

อาเซียนร่วมเสริมสร้างความร่วมมือด้านสหกรณ์การเกษตร

มิถุนายน 24, 2019

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ชาติสมาชิกอาเซียนได้ร่วมกันจัดประชุมด้านธุรกิจสหกรณ์ของประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Cooperative Business Forum: ACBF) ครั้งที่ 8 โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความร่วมมือเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงธุรกิจและการค้า รวมถึงการลงทุนระหว่างสหกรณ์การเกษตรชาติสมาชิกอาเซียนภายใต้แนวคิด “การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าสหกรณ์และความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ในอาเซียน” โดยมีผู้แทนจาก 8 ประเทศ ได้แก่ เมียนมาร์ เวียดนาม ลาว บรูไน อินโดนีเซีย กัมพูชา ฟิลิปปินส์ และไทย การประชุมด้านธุรกิจสหกรณ์ของประเทศสมาชิกอาเซียน จะนำผลจากการประชุมไปใช้ในการสร้างองค์ความรู้ เปิดให้ภาคส่วนต่างๆ... Read More »

อาเซียนร่วมสนับสนุนนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่

อาเซียนร่วมสนับสนุนนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่

มิถุนายน 24, 2019

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 สำนักเลขาธิการอาเซียน โดยมูลนิธิอาเซียน (ASEAN Foundation) และรัฐบาลสหรัฐฯ โดยองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (United States Agency for International Development: USAID) ร่วมกันจัดโครงการทุนสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาเซียน (ASEAN Science and Technology Fellowship programme) ครั้งที่ 5 ในการสนับสนุนให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ และรุ่นกลางในอาเซียนได้มีโอกาสไปร่วมงานกับนักวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับนักวิทยาศาสตร์ในอาเซียน... Read More »

การประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ 23

การประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ 23

ตุลาคม 8, 2018

การประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน (ASEAN Transport Ministers Meeting: ATM) ครั้งที่ 23 วันที่ 12-13 ตุลาคม 2560 ที่ประเทศสิงคโปร์ ที่ประชุมได้ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งของอาเซียน (KLTSP) ระหว่างปี 2559- Read More »

การประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 15

การประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 15

ตุลาคม 8, 2018

ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 31 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ มีความคืบหน้าด้านเศรษฐกิจอาเซียน ประการแรก การประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Council) ครั้งที่ 15 เพื่อหารือความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Read More »

การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนกับคณะกรรมาธิการค้าสหภาพยุโรปครั้งที่ 15 ณ ประเทศฟิลิปปินส์

การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนกับคณะกรรมาธิการค้าสหภาพยุโรปครั้งที่ 15 ณ ประเทศฟิลิปปินส์

เมษายน 6, 2017

รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ร่วมกับคณะกรรมาธิการการค้าสหภาพยุโรปร่วมประชุมหารือครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ Read More »

การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 23

การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 23

มีนาคม 19, 2017

อาเซียนจัดการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (AEM Retreat) ครั้งที่ 23 ขึ้น ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจจากประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วม Read More »

การประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้าของประเทศสมาชิก RCEP ครั้งที่ 17 ณ ประเทศญี่ปุ่น

การประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้าของประเทศสมาชิก RCEP ครั้งที่ 17 ณ ประเทศญี่ปุ่น

มีนาคม 19, 2017

คณะกรรมการเจรจาการค้าของประเทศสมาชิกความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership – Trade Negotiation Committee: RCEP-TNC) ได้จัดประชุมเป็นครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม 2560 ณ กรุงโตเกียว และเมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น ที่ประชุมเห็นด้วยในการเร่งเจรจาเพื่อผลักดันให้ได้ข้อสรุปโดยเร็ว Read More »

อาเซียนร่วมมือเยอรมัน ปกป้องผู้บริโภคยุคดิจิทัล

อาเซียนร่วมมือเยอรมัน ปกป้องผู้บริโภคยุคดิจิทัล

มีนาคม 1, 2017

อาเซียนประสานความร่วมมือกับเยอรมันคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในยุคดิจิทัล Read More »

เรื่องล่าสุด

ติมอร์เลสเตกล่าวว่า บรูไนจะให้การสนับสนุนติมอร์ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียน

ติมอร์เลสเตกล่าวว่า บรูไนจะให้การสนับสนุนติมอร์ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียน

กรกฎาคม 14, 2019

นาย Dionisio Babo Soares รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของติมอร์เลสเตกล่าวว่าบรูไนได้ให้การรับรองว่าจะให้การสนับสนุนติมอร์เพื่อเข้าร่วมอาเซียน ซึ่งติมอร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต “ เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่บรูไนเคียงข้างเรา บรูไนให้การสนับสนุนมากและเมื่อวานนี้เราได้รับการรับรองจากสุลต่านบรูไนด้วยพระองค์เอง” นาย Dionisio กล่าวกับทางสำนักข่าว the scoop ในการสัมภาษณ์เมื่อวันพฤหัสบดีที่...

นางเหวียน ถิ คิม งาน ประธานสภาแห่งชาติเวียดนาม พบปะนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ณ กรุงปักกิ่ง

นางเหวียน ถิ คิม งาน ประธานสภาแห่งชาติเวียดนาม พบปะนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ณ กรุงปักกิ่ง

กรกฎาคม 13, 2019

วันที่ 12 กรกฎาคมที่ผ่านมา นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนพบปะนางเหวียน ถิ คิม งาน ประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ กรุงปักกิ่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจการเยือนจีนอย่างเป็นทางการ เพื่อให้ทั้งสองประเทศส่งเสริมมิตรภาพและกระชับความร่วมมือเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีในระดับใหม่ ในการพบปะกันในครั้งนี้...

คลังข้อมูล

พบกับเราที่ Facebook

Tweets ล่าสุด

No tweets found.

แผนที่อาเซียน