home

ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 25

กรกฎาคม 10, 2019
ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 25

รัฐมนตรีอาเซียนหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความคืบหน้าของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) รวมถึงประเด็นสำคัญในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจโลกในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่ 25 ณ จังหวัดภูเก็ตประเทศไทยเมื่อวันที่ 22-23 เมษายน 2562

รัฐมนตรีได้ให้การรับรองการขับเคลื่อนในประเด็นเศรษฐกิจทั้งหมด 13 ประเด็น ภายใต้ตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 ได้แก่  ด้านแรก “Future Orientation” เตรียมความพร้อมอาเซียนรับมือการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (4IR) ด้านที่สอง “Enhanced Connectivity” การส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน และด้านที่สาม การส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจของอาเซียนอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 จะเป็นรากฐานของการส่งมอบทางเศรษฐกิจที่มีความสำคัญลำดับต้น ๆ พัฒนางานของอาเซียนในการเตรียมการตอบสนองเชิงกลยุทธ์

นายลิม จ็อก ฮอย (Lim Jock Hoi) เลขาธิการอาเซียน รายงานว่า  “การดำเนินการในขั้นตอนต่อไปคือ ประเด็นเรื่องความร่วมมือข้ามเสา (cross-pillar) การจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่ที่การทำงานและความร่วมมือในระดับภูมิภาคเกิดขึ้นได้ดีที่สุด รวมไปถึงการคำนึงถึงความคิดริเริ่มที่มีอยู่และการริเริ่มแผนที่วางไว้” นอกจากนี้ รัฐมนตรียังหารือเกี่ยวกับการเจรจาการค้าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) รวมถึงความคืบหน้าในการสรุปการเจรจาความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่ครอบคลุมและการประเด็นเกี่ยวกับการปฏิรูปองค์การการค้าโลกที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้

หลังจากนั้นยังมีการลงนามข้อตกลง 2 ฉบับในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งนี้ ได้แก่ 1.การจัดทำความตกลงการค้าบริการอาเซียน (ASEAN Trade in Services Agreement: ATISA)  ซึ่งจะนำมาใช้แทนกรอบความตกลงการค้าบริการฉบับปัจจุบัน โดยอาเซียนตั้งเป้าหมายที่จะยกระดับให้ความตกลงการค้าบริการฉบับใหม่ของอาเซียนมีความทันสมัย มีคุณภาพ มีมาตรฐานสูง ครอบคลุมในทุกสาขาบริการ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการบูรณาการที่เข้มข้นขึ้นในอนาคต และ 2. พิธีสารแก้ไขความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน ฉบับที่ 4 (Fourth Protocol to Amend the ASEAN Comprehensive Investment Agreement) เพื่อแก้ไขความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน ซึ่งจะช่วยยกระดับความตกลงให้มีมาตรฐานที่สูงและเป็นสากล เพื่อดึงดูดให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น โดยการประชุมนี้ เป็นการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการครั้งแรกในปี 2562 โดยการประชุมครั้งต่อไปจะมีขึ้นอีกครั้งในเดือนกันยายนปีนี้ที่กรุงเทพมหานคร

 

 

Leave A Response

คลังข้อมูล

พบกับเราที่ Facebook

Tweets ล่าสุด

No tweets found.

แผนที่อาเซียน