home

เศรษฐกิจ

ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 25

ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 25

กรกฎาคม 10, 2019

รัฐมนตรีอาเซียนหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความคืบหน้าของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) รวมถึงประเด็นสำคัญในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจโลกในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่ 25 ณ จังหวัดภูเก็ตประเทศไทยเมื่อวันที่ 22-23 เมษายน 2562 รัฐมนตรีได้ให้การรับรองการขับเคลื่อนในประเด็นเศรษฐกิจทั้งหมด 13 ประเด็น ภายใต้ตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 ได้แก่  ด้านแรก “Future Orientation” เตรียมความพร้อมอาเซียนรับมือการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (4IR) ด้านที่สอง “Enhanced Connectivity” การส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน และด้านที่สาม การส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจของอาเซียนอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 จะเป็นรากฐานของการส่งมอบทางเศรษฐกิจที่มีความสำคัญลำดับต้น... Read More »

ประชุมรัฐมนตรีคลังอาเซียนครั้งที่ 23 และประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียนครั้งที่ 5

ประชุมรัฐมนตรีคลังอาเซียนครั้งที่ 23 และประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียนครั้งที่ 5

กรกฎาคม 1, 2019

นายลิม จ็อก ฮอย (Lim Jock Hoi) เลขาธิการอาเซียน เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีคลังอาเซียนครั้งที่ 23 และการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียนครั้งที่ 5 (AFMGM) ที่จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 โดยกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ ในการประชุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนได้ลงนามพิธีสารฉบับที่ 8 ว่าด้วยการดำเนินการตามการเปิดเสรีการบริการทางการเงิน ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายความร่วมมือด้านบริการ และเปิดเสรีการค้าบริการระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนให้มากขึ้น ในการประชุมครั้งนี้ ได้กล่าวถึงความคืบหน้าของแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 และความร่วมมือทางการเงินของอาเซียนรวมถึงโครงการสำคัญในการบูรณาการระบบการชำระเงินของภูมิภาคในเศรษฐกิจดิจิทัล... Read More »

อาเซียนร่วมเสริมสร้างความร่วมมือด้านสหกรณ์การเกษตร

อาเซียนร่วมเสริมสร้างความร่วมมือด้านสหกรณ์การเกษตร

มิถุนายน 24, 2019

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ชาติสมาชิกอาเซียนได้ร่วมกันจัดประชุมด้านธุรกิจสหกรณ์ของประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Cooperative Business Forum: ACBF) ครั้งที่ 8 โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความร่วมมือเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงธุรกิจและการค้า รวมถึงการลงทุนระหว่างสหกรณ์การเกษตรชาติสมาชิกอาเซียนภายใต้แนวคิด “การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าสหกรณ์และความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ในอาเซียน” โดยมีผู้แทนจาก 8 ประเทศ ได้แก่ เมียนมาร์ เวียดนาม ลาว บรูไน อินโดนีเซีย กัมพูชา ฟิลิปปินส์ และไทย การประชุมด้านธุรกิจสหกรณ์ของประเทศสมาชิกอาเซียน จะนำผลจากการประชุมไปใช้ในการสร้างองค์ความรู้ เปิดให้ภาคส่วนต่างๆ... Read More »

อาเซียนร่วมสนับสนุนนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่

อาเซียนร่วมสนับสนุนนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่

มิถุนายน 24, 2019

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 สำนักเลขาธิการอาเซียน โดยมูลนิธิอาเซียน (ASEAN Foundation) และรัฐบาลสหรัฐฯ โดยองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (United States Agency for International Development: USAID) ร่วมกันจัดโครงการทุนสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาเซียน (ASEAN Science and Technology Fellowship programme) ครั้งที่ 5 ในการสนับสนุนให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ และรุ่นกลางในอาเซียนได้มีโอกาสไปร่วมงานกับนักวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับนักวิทยาศาสตร์ในอาเซียน... Read More »

อาเซียนมุ่งสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4

อาเซียนมุ่งสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4

มิถุนายน 20, 2019

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 สำนักเลขาธิการอาเซียนและกระทรวงพาณิชย์ของไทยได้ร่วมกันจัดการประชุมคณะกรรมการเพื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Committee of the Whole for the ASEAN Economic Community) ครั้งที่ Read More »

สำนักเลขาธิการเผยแพร่รายงานการลงทุนของอาเซียนปี 2561

สำนักเลขาธิการเผยแพร่รายงานการลงทุนของอาเซียนปี 2561

ธันวาคม 28, 2018

สำนักเลขาธิการอาเซียนได้เผยแพร่รายงานการลงทุนประจำปี 2561 ของอาเซียน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายนที่ผ่านมา รายงานได้แสดงให้เห็นภาพของเศรษฐกิจดิจิทัลในอาเซียนซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วโดยได้รับการเป็นผลมาจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเครือข่ายดิจิตอล รายงานในปีนี้ยังได้นำเสนอแนวโน้มกิจกรรมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) และการลงทุนจากบรรษัทข้ามชาติของออสเตรเลียในภูมิภาคที่เพิ่มขึ้น โดยเนื้อหาได้เน้นไปที่ออสเตรเลียพันธมิตรสำคัญของอาเซียน ทั้งนี้ในวาระครบรอบ 50 ปีอาเซียนในปีที่ผ่านมาข้อมูลแสดงให้เห็นว่าสัดส่วนการลงทุนในอุตสาหกรรมเดิมยังคงเป็นการลงทุนหลักในภูมิภาค กระแสเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในภูมิภาคแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 137 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 จากปี 2559 โดยอุตสาหกรรมค้าส่งและค้าปลีกเป็นผู้ได้รับเม็ดเงินรายใหญ่ที่สุดแซง อุตสาหกรรมการเงินและภาคการผลิตซึ่งโดยปกติแล้วจะได้รับประโยชน์ เป็นผู้รับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่สำคัญ นอกจากนี้ยังมีความสนใจในการลงทุนในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ การวิจัยและการพัฒนา อีคอมเมิร์ซ รวมถึง fintech ธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่า 5... Read More »

สำนักเลขาธิการอาเซียนจัดทำบทสรุปการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่ 4

สำนักเลขาธิการอาเซียนจัดทำบทสรุปการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่ 4

ธันวาคม 28, 2018

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน ที่ผ่านมาสำนักเลขาธิการอาเซียนได้เผยแพร่บทสรุปการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจอาเซียนฉบับที่ 4 (ASEAN Economic Integration Brief – AEIB) เพื่อนำมาใช้ประกอบการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 33 สำนักเลขาธิการอาเซียนได้ประกาศเผยแพร่บทสรุปการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจอาเซียน (AEIB) ฉบับที่ 4 ซึ่งฉบับแรกเปิดตัวครั้งแรกในเดือนมิถุนายนปี 2560 AEIB ซึ่งบทสรุปได้ให้อัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน รวมถึงการพัฒนาระดับโลกและระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับธีมโดยรวมของสิงคโปร์ประธานอาเซียนประจำปี โดยใจความสำคัญคือเรื่องความยืดหยุ่นและนวัตกรรม ไม่เพียงแต่เป็นวาระสำคัญกับประชาคมอาเซียนเท่านั้น แต่ยังสำคัญสำหรับอาเซียนในการเป็นผู้นำท่ามกลางความท้าทายระดับโลกและภูมิภาค เป็นการเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสในการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาค เอกสารฉบับนี้มีบทความเฉพาะเรื่อง 3 เรื่อง... Read More »

อาเซียนประชุมร่วมกับออสเตรเลียเดินหน้าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ

อาเซียนประชุมร่วมกับออสเตรเลียเดินหน้าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ

ธันวาคม 28, 2018

ในวันพุธ (14 พ.ย. ) นายลีเซียนลุง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์กล่าวในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน – ออสเตรเลียอย่างไม่เป็นทางการ (ช่วงรับประทานอาหารเช้า) ว่าการเจรจาเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคระหว่างทั้งสองฝ่ายมีความคืบหน้าอย่างมาก ที่ผ่านมาอาเซียนทำงานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรเพื่อสนับสนุนการเปิดเสรีตามกฎสากลและระบบพหุภาคี และเพิ่งสรุปข้อเสนอแนะสำหรับการทบทวนทั่วไปของข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน – ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์ นายลีกล่าวถึงข้อตกลงซึ่งคาดว่าจะช่วยให้เข้าถึงตลาดได้ดีขึ้นและแน่นอนยิ่งขึ้นสำหรับธุรกิจในเขตการค้าเสรีของภูมิภาค ซึ่งในการประชุมสุดยอดอาเซียน – ออสเตรเลียอย่างไม่เป็นทางการ (ช่วงรับประทานอาหารเช้า) ที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติซันเท็ค สิงคโปร์ นายลีกล่าวว่าการเจรจาล่วงหน้าเกี่ยวกับการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคในปีนี้มีความคืบหน้าอย่างมาก โดยการเจรจาครั้งนี้ได้เน้นถึงความสำคัญของการร่วมมือระหว่างหุ้นส่วนที่มีแนวคิดคล้ายคลึงกันดังเช่นออสเตรเลียและอาเซียน ซึ่งทำให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ทั้งสองฝ่ายต่างสนับสนุนการค้าระบบพหุภาคีซึ่งประเทศต่าง ๆ ได้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งนี้นายลีเสริมว่า... Read More »

อาเซียนและยูเรเซียลงนามใน MOU ด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

อาเซียนและยูเรเซียลงนามใน MOU ด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

ธันวาคม 26, 2018

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ณ สิงคโปร์ ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน – รัสเซียครั้งที่ 3 ดาโต๊ะ ลิม จ๊อกฮอย เลขาธิการอาเซียน และนาย Tigran Sargsyan ประธานคณะกรรมการ EEC ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างอาเซียนกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย (Eurasian Economic Commission – EEC) ว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ โดยมีผู้นำของประเทศสมาชิกอาเซียนรวมทั้งรัสเซียเป็นสักขีพยาน อาเซียนและ EEC... Read More »

อาเซียนประชุมหารือความร่วมมือกับเกาหลี

อาเซียนประชุมหารือความร่วมมือกับเกาหลี

ธันวาคม 14, 2018

การจัดการประประชุม ASEAN-ROK Infrastructure Ministers ครั้งที่ 1 ในวันที่ 17 กันยายน 2561 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการขยายความร่วมมือระหว่างอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อผลักดันนโยบายความร่วมมือโดยเฉพาะขยายความร่วมมือในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านพลังงาน ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ และด้านระบบคมนาคม โดยมีรัฐมนตรีต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลีกล่าวการต้อนรับเลขาธิการอาเซียน รัฐมนตรีต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลีแสดงความประสงค์ที่จะขยายความร่วมมือในด้านต่าง ๆ กับบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อจัดการประชุมสุดยอดพิเศษสาธารณรัฐเกาหลี–อาเซียน ณ กรุงโซล ในปีหน้า โดยการประชุมครั้งนี้เป็นขั้นตอนเริ่มต้นสำหรับความร่วมมืออย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมในด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนผ่านการสร้างความร่วมมือและสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างสม่ำเสมอระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับสาธารณรัฐเกาหลี ในระดับต่าง ๆ ในหลากหลายภาคส่วน Read More »

เรื่องล่าสุด

ติมอร์เลสเตกล่าวว่า บรูไนจะให้การสนับสนุนติมอร์ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียน

ติมอร์เลสเตกล่าวว่า บรูไนจะให้การสนับสนุนติมอร์ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียน

กรกฎาคม 14, 2019

นาย Dionisio Babo Soares รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของติมอร์เลสเตกล่าวว่าบรูไนได้ให้การรับรองว่าจะให้การสนับสนุนติมอร์เพื่อเข้าร่วมอาเซียน ซึ่งติมอร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต “ เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่บรูไนเคียงข้างเรา บรูไนให้การสนับสนุนมากและเมื่อวานนี้เราได้รับการรับรองจากสุลต่านบรูไนด้วยพระองค์เอง” นาย Dionisio กล่าวกับทางสำนักข่าว the scoop ในการสัมภาษณ์เมื่อวันพฤหัสบดีที่...

นางเหวียน ถิ คิม งาน ประธานสภาแห่งชาติเวียดนาม พบปะนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ณ กรุงปักกิ่ง

นางเหวียน ถิ คิม งาน ประธานสภาแห่งชาติเวียดนาม พบปะนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ณ กรุงปักกิ่ง

กรกฎาคม 13, 2019

วันที่ 12 กรกฎาคมที่ผ่านมา นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนพบปะนางเหวียน ถิ คิม งาน ประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ กรุงปักกิ่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจการเยือนจีนอย่างเป็นทางการ เพื่อให้ทั้งสองประเทศส่งเสริมมิตรภาพและกระชับความร่วมมือเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีในระดับใหม่ ในการพบปะกันในครั้งนี้...

คลังข้อมูล

พบกับเราที่ Facebook

Tweets ล่าสุด

No tweets found.

แผนที่อาเซียน