home

อาเซียนร่วมสนับสนุนนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่

มิถุนายน 24, 2019
อาเซียนร่วมสนับสนุนนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 สำนักเลขาธิการอาเซียน โดยมูลนิธิอาเซียน (ASEAN Foundation) และรัฐบาลสหรัฐฯ โดยองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (United States Agency for International Development: USAID) ร่วมกันจัดโครงการทุนสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาเซียน (ASEAN Science and Technology Fellowship programme) ครั้งที่ 5 ในการสนับสนุนให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ และรุ่นกลางในอาเซียนได้มีโอกาสไปร่วมงานกับนักวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ

โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับนักวิทยาศาสตร์ในอาเซียน และนำองค์ความรู้และความสามารถที่ได้รับจากผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปปรับใช้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในประเทศของตนเองต่อไป

นางฉวน ลี ซิง (Cheong Lee Sing) หัวหน้าฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักเลขาธิการอาเซียน กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวนี้ สอดคล้องกับคำขวัญของอาเซียนที่ว่า “หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม” (One Vision, One Identity, One Community) อีกทั้ง ยังเป็นแนวทางที่สำคัญในการให้นักวิทยาศาสตร์เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานวิจัยเชิงประจักษ์ อันนำไปสู่การร่วมกับหน่วยงานรัฐในการกำหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาสังคมและความเป็นอยู่ของผู้คน

นับตั้งแต่เริ่มโครงการฯ ในปี 2557 เป็นต้นมา การดำเนินการของโครงการดังกล่าว ได้แสดงให้เห็นถึงประเด็นชาติสมาชิกอาเซียนควรให้ความสนใจมากขึ้นในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 ประเด็น ได้แก่ (1) เศรษฐกิจดิจิทัล (2) นวัตกรรมที่เพิ่งเริ่มต้น และ (3) วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ โดยประเด็นเหล่านี้ จะช่วยผลักดันให้อาเซียนเข้าถึงตลาดโลกได้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นตัวช่วยในการลดช่องว่างการพัฒนาตามที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของอาเซียน (ASEAN Plan of Action on Science, Technology and Innovation: APASTI) ระหว่างปี 2559 – 2563

แหล่งที่มา: asean.org

Leave A Response

คลังข้อมูล

พบกับเราที่ Facebook

Tweets ล่าสุด

No tweets found.

แผนที่อาเซียน