home

Current Issues

วิเคราะห์สถานการณ์สำคัญในภูมิภาค

Current Issue: 01/62 สงครามการค้าสหรัฐฯ–จีน และผลกระทบต่ออาเซียน

Current Issue: 01/62 สงครามการค้าสหรัฐฯ–จีน และผลกระทบต่ออาเซียน

มิถุนายน 20, 2019

สงครามการค้าสหรัฐฯ–จีน และผลกระทบต่ออาเซียน กองบรรณาธิการ บทนำ ตามนโยบาย “อเมริกามาก่อน” (America first policy) สหรัฐอเมริกาภายในการนำของประธานาธิบดีคนที่ 45 นายโดนัล ทรัมป์ให้ความสำคัญกับการปกป้องอุตสาหกรรมภายในสหรัฐอเมริกา และพลิกฟื้นอุตสาหกรรมให้กลับมาเติบโตได้อีกครั้ง ทรัมป์มองว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ เสียเปรียบประเทศคู่ค้าที่เป็นฐานการผลิตสินค้าสำคัญและส่งกลับเข้ามาขายในสหรัฐฯ อีกทั้งสหรัฐยังสูญเสียรายได้ภาษีนิติบุคคลจากการที่บรรษัทข้ามชาติสัญชาติสหรัฐฯ ย้ายฐานการผลิตไปยังต่างประเทศ ซึ่งเป็นผลทำให้การจ้างงานในภาคการผลิตของสหรัฐลดลงอีกด้วย ภายใต้นโยบายนี้ สหรัฐฯได้ออกมาตรการปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศหลายวิธีด้วยกัน อาทิ การเก็บภาษีสินค้านำเข้า การกระตุ้นการส่งออกผ่านการปรับโครงสร้างต้นทุนภาคการผลิต โดยในเดือนเมษายน 2561 สหรัฐฯ เริ่มมีการกำหนดพิกัดอัตราต่อสินค้านำเข้าเหล็กในอัตราร้อยละ 25 และอลูมิเนียมร้อยละ... Read More »

Current Issue: 03/61 : EEC&AEC การพัฒนาและการเชื่อมโยง

Current Issue: 03/61 : EEC&AEC การพัฒนาและการเชื่อมโยง

มีนาคม 24, 2019

AEC กับ EEC: การพัฒนาและการเชื่อมโยง กองบรรณาธิการ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีบทบาทในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของโลก สำหรับประเทศไทยซึ่งมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อกับกลุ่มเศรษฐกิจในเอเชีย เนื่องจากตั้งอยู่ระหว่างจีนไปสู่อินโดนีเซียและระหว่างเวียดนามไปสู่เมียนมาและอินเดีย อีกทั้งยังมีชัยภูมิที่เป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในด้านการผลิต การค้า การส่งออกและการขนส่งจากการตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม (CLMV) ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศทีมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และเทคโนโลยีของโลก รวมถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจกลุ่มประเทศ CLMV ส่งผลให้ไทยต้องปรับตัวแสวงหายุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจใหม่เพื่อให้ทันความเปลี่ยนแปลง โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic... Read More »

Current Issue: 02/61 ชาติสมาชิกอาเซียนกับการเลือกตั้ง

Current Issue: 02/61 ชาติสมาชิกอาเซียนกับการเลือกตั้ง

ธันวาคม 12, 2018

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ชาติสมาชิกอาเซียนในหลายประเทศได้มีการจัดการเลือกตั้งขึ้น อันมีความสำคัญต่อภูมิทัศน์ทางการเมืองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายประการ นอกเหนือจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการแล้ว ชาติสมาชิกหลายประเทศยังอยู่ในระหว่างช่วงเปลี่ยนผ่านทางการเมืองที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง Read More »

Current Issue: 01/61 “การสร้าง Brand Thailand”สู่การสร้างกระแสลมไทย

Current Issue: 01/61 “การสร้าง Brand Thailand”สู่การสร้างกระแสลมไทย

ตุลาคม 8, 2018

ท่ามกลางกระแสความนิยมในวัฒนธรรมสมัยนิยม (pop culture) อันหมายถึงสิ่งที่ได้รับความนิยมชมชอบจากคนจำนวนมากผ่านช่องทางสื่อต่างๆ สามารถสัมผัสได้ บริโภคได้และถูกใช้ในชีวิตประจำวัน ประเทศที่มีวัฒนธรรมสมัยนิยมเข้มแข็งและได้รับความนิยมในระดับโลก Read More »

Current Issue: 04/60 ความมั่นคงทางทะเลในอาเซียน

Current Issue: 04/60 ความมั่นคงทางทะเลในอาเซียน

ตุลาคม 8, 2018

ในภูมิภาคอาเซียนมีเส้นทางการคมนาคมทางทะเลที่สำคัญของภูมิภาคและของโลก ซึ่งมีความสำคัญต่อความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและการเมืองของประชาชนนับพันล้านคนทั่วโลก ประเด็นความร่วมมือและการติดต่อสื่อสารที่เป็นรูปธรรมสำหรับการจัดการและรักษาความปลอดภัยให้กับเส้นทางทางทะเลจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการบรรจุเข้าเป็นวาระทางการเมืองของรัฐและสถาบันต่าง ๆ Read More »

Current Issues 03/60: อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง : กรอบความร่วมมือ ผลกระทบและความท้าทาย

Current Issues 03/60: อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง : กรอบความร่วมมือ ผลกระทบและความท้าทาย

ตุลาคม 8, 2018

อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง : กรอบความร่วมมือ ผลกระทบและความท้าทาย โดย กองบรรณาธิการจุลสาร แม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำสายหลักของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนตลอดพื้นที่ลุ่มน้ำกว่า 30 ล้าน คน ต้นกำเนิดแม่น้ำโขงอยู่ที่บริเวณที่ราบสูงทิเบตและไหลผ่านตลอดพื้นที่ตอนใต้ของจีน พาดผ่านอีก 5 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ เมียนมา ลาว ไทย กัมพูชา และเวียดนามซึ่งเป็นประเทศสุดท้ายก่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ โดยทั่วไปแล้วมักเรียกประเทศที่แม่น้ำโขงทอดไหลผ่านกันว่า “อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง” อนุภูมิภาคแห่งนี้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เรียกได้ว่ากำลังเนื้อหอมในสายตาของชาติมหาอำนาจหลายประเทศ โดยพบว่าหลายประเทศได้เข้ามาพัฒนากรอบความร่วมมือกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เช่น จีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้... Read More »

Current Issues 02/60: อาชญากรรมข้ามชาติในอาเซียน: การลักลอบค้าสิ่งผิดกฎหมาย

Current Issues 02/60: อาชญากรรมข้ามชาติในอาเซียน: การลักลอบค้าสิ่งผิดกฎหมาย

ตุลาคม 13, 2017

อาชญากรรมข้ามชาติเป็นปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ (non-traditional security) ที่กำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะเมื่อเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการพัฒนารุดหน้าจนไร้ขีดจำกัดพรมแดนรัฐชาติ กลายเป็นเครื่องมือและช่องทางสำคัญในการก่ออาชญากรรมข้ามเขตแดน Read More »

Current Issue 01/60 จับตาเหตุการณ์ความรุนแรงและความไม่สงบในอาเซียน: มาตรการรับมือของชาติสมาชิก

Current Issue 01/60 จับตาเหตุการณ์ความรุนแรงและความไม่สงบในอาเซียน: มาตรการรับมือของชาติสมาชิก

กรกฎาคม 29, 2017

ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาประเทศสมาชิกในอาเซียนต่างต้องเผชิญกับเหตุการณ์ความไม่สงบและความรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่เมืองหรือชนบทของประเทศอินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, ไทย สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของแต่ละประเทศได้ออกมาเพิ่มมาตรการรักษาความมั่นคงของประเทศและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนกันมากขึ้น โครงการจับตาอาเซียนจึงได้รวบรวมมาตรการดังกล่าวมาเพื่อเป็นประโยชน์ Read More »

Current Issue 04/59: รถไฟความเร็วสูง: การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Current Issue 04/59: รถไฟความเร็วสูง: การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

มกราคม 1, 2017

นับตั้งแต่ที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีนประกาศนโยบาย “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” (One Belt, One Road: OBOR) เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 จีนก็มุ่งหน้าผลักดันนโยบายการทูตรถไฟความเร็วสูง (high-speed rail diplomacy) ให้กลายเป็นหัวใจหลักของนโยบายต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่นายกรัฐมนตรี หลี่ เค่อเฉียง ผู้ผลักดันนโยบายและเสนอโครงการลงทุนสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงให้กับประเทศต่างๆ ในเอเชียและยุโรป ได้รับฉายาจากสื่อมวลชนจีนว่าเป็น “นายหน้าค้ารถไฟความเร็วสูง” (China’s high-speed rail salesman) Read More »

Current Issue 03/59: วัฒนธรรมร่วมอาเซียนบนหนทางสู่มรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้

Current Issue 03/59: วัฒนธรรมร่วมอาเซียนบนหนทางสู่มรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้

กันยายน 2, 2016

ทัศนคติแบบชาตินิยมที่มองว่าการขึ้นทะเบียนวัฒนธรรมบางอย่างทีหลังชาติอื่นเป็นความพ่ายแพ้และสูญเสีย จึงเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับวัตถุประสงค์หลักของยูเนสโก ที่มุ่งเน้นที่จะสนับสนุนให้ผู้คนไม่ว่าชาติใดๆ ก็ตาม ตระหนักถึงคุณค่าในวัฒนธรรมเหล่านั้น และส่งเสริมการเรียนรู้และถ่ายทอดวัฒนธรรมต่างๆ ต่อไป เพราะหนทางเดียวที่วัฒนธรรมร่วมจะดำรงอยู่ร่วมกับประชาชนชาวอาเซียนต่อไปอย่างที่มันเป็นมาโดยตลอด ไม่ใช่การจำกัดและแช่แข็งวัฒนธรรมไว้ด้วยสำนึกแห่งความเป็นชาติหากแต่ต้องอาศัยการเรียนรู้และยอมรับถึงธรรมชาติของวัฒนธรรมที่เป็นสิ่งเลื่อนไหลและแปรเปลี่ยนไปท่ามกลางปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนต่างพื้นที่และเวลา ด้วยสำนึกแห่งความเป็นภูมิภาค Read More »

เรื่องล่าสุด

ติมอร์เลสเตกล่าวว่า บรูไนจะให้การสนับสนุนติมอร์ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียน

ติมอร์เลสเตกล่าวว่า บรูไนจะให้การสนับสนุนติมอร์ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียน

กรกฎาคม 14, 2019

นาย Dionisio Babo Soares รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของติมอร์เลสเตกล่าวว่าบรูไนได้ให้การรับรองว่าจะให้การสนับสนุนติมอร์เพื่อเข้าร่วมอาเซียน ซึ่งติมอร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต “ เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่บรูไนเคียงข้างเรา บรูไนให้การสนับสนุนมากและเมื่อวานนี้เราได้รับการรับรองจากสุลต่านบรูไนด้วยพระองค์เอง” นาย Dionisio กล่าวกับทางสำนักข่าว the scoop ในการสัมภาษณ์เมื่อวันพฤหัสบดีที่...

นางเหวียน ถิ คิม งาน ประธานสภาแห่งชาติเวียดนาม พบปะนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ณ กรุงปักกิ่ง

นางเหวียน ถิ คิม งาน ประธานสภาแห่งชาติเวียดนาม พบปะนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ณ กรุงปักกิ่ง

กรกฎาคม 13, 2019

วันที่ 12 กรกฎาคมที่ผ่านมา นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนพบปะนางเหวียน ถิ คิม งาน ประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ กรุงปักกิ่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจการเยือนจีนอย่างเป็นทางการ เพื่อให้ทั้งสองประเทศส่งเสริมมิตรภาพและกระชับความร่วมมือเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีในระดับใหม่ ในการพบปะกันในครั้งนี้...

คลังข้อมูล

พบกับเราที่ Facebook

Tweets ล่าสุด

No tweets found.

แผนที่อาเซียน