home

สังคม-วัฒนธรรม

อาเซียนร่วมหารือแนวทางบรรลุวิสัยทัศน์ 2568

อาเซียนร่วมหารือแนวทางบรรลุวิสัยทัศน์ 2568

มิถุนายน 24, 2019

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ฝ่ายประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Department) ได้ดำเนินการจัดเวทีอภิปรายในประเด็นเรื่องวิสัยทัศน์อาเซียน (ASEAN Vision) และแผนงานด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 2568 (ASCC Blueprint 2025) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับอาเซียนให้เกิดขึ้นในภูมิภาค นายคัง โพอัก (Kung Phoak) รองเลขาธิการอาเซียน ด้านประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน กล่าวว่า พวกเราทุกคนต่างก็อยู่ในช่วงเวลาสำคัญในการกำหนดทิศทางในอนาคต โดยทิศทางที่นี้จะมาจากการที่ผู้เข้าร่วมทุกคนร่วมกันรับฟังและแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกันในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ในแง่ของการพัฒนาในระดับภูมิภาคและในระดับโลกที่กำลังจะเกิดขึ้น เช่น ประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ... Read More »

อาเซียนร่วมหารือการป้องกันมลพิษจากหมอกควันข้ามประเทศ

อาเซียนร่วมหารือการป้องกันมลพิษจากหมอกควันข้ามประเทศ

มิถุนายน 12, 2019

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ชาติสมาชิกอาเซียนได้ร่วมกันจัดการประชุมคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมระดับอนุภูมิภาคว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากหมอกควันข้ามประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Sub-Regional Ministerial Steering Committee on Transboundary Haze Pollution in The Mekong Sub-Region: MSC Mekong) ครั้งที่ 8 ณ เมืองเสียบเรียบ ประเทศกัมพูชา โดยการประชุมครั้งนี้ มีผู้แทนที่ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องที่ดิน ไฟป่า และภัยพิบัติจากประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา... Read More »

อาเซียนหารือเตรียมการประชุม ASEAN Summit ครั้งที่ 34

อาเซียนหารือเตรียมการประชุม ASEAN Summit ครั้งที่ 34

พฤษภาคม 20, 2019

สำหรับประเด้นเรื่องสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 สภาประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) ได้แสดงการสนับสนุนให้ไทยในฐานะประธานอาเซียนประจำปี 2562 โดยการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย Read More »

อาเซียนผลักดันปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยวัฒนธรรมแห่งการป้องกัน

อาเซียนผลักดันปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยวัฒนธรรมแห่งการป้องกัน

พฤษภาคม 15, 2019

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่อาวุโสจากเสาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Pillar) ได้ร่วมกันหารือเกี่ยวกับขั้นตอนในการดำเนินการในด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้เป็นไปตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยวัฒนธรรมแห่งการป้องกันเพื่อมุ่งไปสู่สังคมแบบสันติ ครอบคลุม เข้มแข็ง และกลมเกลียว (ASEAN Declaration on Culture of Prevention for a Peaceful, Inclusive, Resilient, Healthy and Harmonious Society) โดยการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย Read More »

อาเซียนกระชับความร่วมมือด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับสหประชาชาติ

อาเซียนกระชับความร่วมมือด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับสหประชาชาติ

พฤษภาคม 12, 2019

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 สำนักเลขาธิการอาเซียนและสหประชาชาติได้ร่วมการจัดการประชุมสำนักงานต่อสำนักงาน (Secretariat-to-Secretariat Meeting) ขึ้น ณ สำนักเลขาธิการอาเซียน ประเทศอินโดนีเซีย มีเป้าหมายสำคัญเพื่อยกระดับกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน Read More »

อาเซียนรณรงค์เพื่อสิทธิของแรงงานข้ามชาติ

อาเซียนรณรงค์เพื่อสิทธิของแรงงานข้ามชาติ

มีนาคม 24, 2019

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านแรงงานของอาเซียน (ASEAN Senior labour officials) ด้มีการจัดตั้งคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการปฏิบัติให้เป็นไปตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของแรงงานต่างด้าว (ASEAN Committee on the Implementation of ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers :... Read More »

อาเซียนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก

อาเซียนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก

ธันวาคม 13, 2018

ชาติสมาชิกร่วมกันจัดการการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงและการละเมิดสิทธิสตรีในบริบทของการค้ามนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่บุคลากรในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนของเด็กและสตรี Read More »

อาเซียนเดินหน้าหารือสิทธิผู้หญิงและสตรี

อาเซียนเดินหน้าหารือสิทธิผู้หญิงและสตรี

ธันวาคม 13, 2018

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ชาติสมาชิกอาเซียนได้ร่วมมือกันจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยเรื่องผู้หญิง (ASEAN Ministerial Meeting on Women: AMMW) ครั้งที่ Read More »

อาเซียนเดินหน้าคุ้มครองสิทธิเด็กและสตรี

อาเซียนเดินหน้าคุ้มครองสิทธิเด็กและสตรี

ธันวาคม 13, 2018

ชาติสมาชิกได้ร่วมกันจัดประชุมคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก ครั้งที่ 17 เพื่อติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็กในภูมิภาค Read More »

อาเซียนผลักดันความหลากหลายทางชีวภาพ

อาเซียนผลักดันความหลากหลายทางชีวภาพ

ธันวาคม 12, 2018

ศูนย์อาเซียนเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ เปิดโครงการความหลากหลายทางชีวภาพของเยาวชนอาเซียน (ASEAN Youth Biodiversity Programme: AYBP) โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างพลังให้กับเยาวชนเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันนโยบายว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ Read More »

เรื่องล่าสุด

ติมอร์เลสเตกล่าวว่า บรูไนจะให้การสนับสนุนติมอร์ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียน

ติมอร์เลสเตกล่าวว่า บรูไนจะให้การสนับสนุนติมอร์ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียน

กรกฎาคม 14, 2019

นาย Dionisio Babo Soares รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของติมอร์เลสเตกล่าวว่าบรูไนได้ให้การรับรองว่าจะให้การสนับสนุนติมอร์เพื่อเข้าร่วมอาเซียน ซึ่งติมอร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต “ เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่บรูไนเคียงข้างเรา บรูไนให้การสนับสนุนมากและเมื่อวานนี้เราได้รับการรับรองจากสุลต่านบรูไนด้วยพระองค์เอง” นาย Dionisio กล่าวกับทางสำนักข่าว the scoop ในการสัมภาษณ์เมื่อวันพฤหัสบดีที่...

นางเหวียน ถิ คิม งาน ประธานสภาแห่งชาติเวียดนาม พบปะนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ณ กรุงปักกิ่ง

นางเหวียน ถิ คิม งาน ประธานสภาแห่งชาติเวียดนาม พบปะนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ณ กรุงปักกิ่ง

กรกฎาคม 13, 2019

วันที่ 12 กรกฎาคมที่ผ่านมา นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนพบปะนางเหวียน ถิ คิม งาน ประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ กรุงปักกิ่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจการเยือนจีนอย่างเป็นทางการ เพื่อให้ทั้งสองประเทศส่งเสริมมิตรภาพและกระชับความร่วมมือเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีในระดับใหม่ ในการพบปะกันในครั้งนี้...

คลังข้อมูล

พบกับเราที่ Facebook

Tweets ล่าสุด

No tweets found.

แผนที่อาเซียน