home

อาเซียนร่วมหารือแนวทางบรรลุวิสัยทัศน์ 2568

มิถุนายน 24, 2019
อาเซียนร่วมหารือแนวทางบรรลุวิสัยทัศน์ 2568

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ฝ่ายประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Department) ได้ดำเนินการจัดเวทีอภิปรายในประเด็นเรื่องวิสัยทัศน์อาเซียน (ASEAN Vision) และแผนงานด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 2568 (ASCC Blueprint 2025) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับอาเซียนให้เกิดขึ้นในภูมิภาค

นายคัง โพอัก (Kung Phoak) รองเลขาธิการอาเซียน ด้านประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน กล่าวว่า พวกเราทุกคนต่างก็อยู่ในช่วงเวลาสำคัญในการกำหนดทิศทางในอนาคต โดยทิศทางที่นี้จะมาจากการที่ผู้เข้าร่วมทุกคนร่วมกันรับฟังและแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกันในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ในแง่ของการพัฒนาในระดับภูมิภาคและในระดับโลกที่กำลังจะเกิดขึ้น เช่น ประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนประเด็นเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ของผู้คน เป็นต้น

ผู้เข้าร่วมอภิปรายในครั้งนี้มาจากภาคส่วนด้านการศึกษาโดยเฉพาะนักวิชาการและนักวิจัย ไม่ว่าจะเป็นผู้แทนจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network) องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (United Nations Children’s Fund: UNICEF) และองค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women: UN Women)

Leave A Response

คลังข้อมูล

พบกับเราที่ Facebook

Tweets ล่าสุด

No tweets found.

แผนที่อาเซียน