home

บทความคัดสรร

การบังคับใช้กฎหมายชารีอะห์ในบรูไนและผลกระทบ

การบังคับใช้กฎหมายชารีอะห์ในบรูไนและผลกระทบ

มิถุนายน 20, 2019

ท่ามกลางทิศทางและความตื่นตัวของประชาคมโลกในปัจจุบันต่อประเด็นสิทธิมนุษยชน ทั้งในเรื่องความเสมอภาคทางเพศ ความหลากหลายทางเชื้อชาติ และศาสนา การประกาศบังคับใช้กฎหมายชารีอะห์ของบรูไนในช่วงเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา ได้สร้างความกังวลให้กับกลุ่มเคลื่อนไหวทางสังคมและองค์กรสิทธิมนุษยชนอย่างมากทั้งในอาเซียนและทั่วโลกต่อสถานการณ์สิทธิมนุษยชนภายในบรูไน ซึ่งต่างแสดงการคัดค้านเนื่องจากกฎหมายดังกล่าวมีมาตรการลงโทษที่รุนแรงและขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน Read More »

ไทยกับการเป็นประธานอาเซียน 2019

ไทยกับการเป็นประธานอาเซียน 2019

มิถุนายน 20, 2019

วรรณวัฒน์ เอมอ่อง ผู้ช่วยผู้ประสานงานชุดโครงการ “จับตาอาเซียน” (ASEAN Watch) ฝ่าย 1 สกว. ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ ประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียน รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพการประชุมหารือและผลักดันความร่วมมือของภูมิภาคในหลายเวทีแล้ว ภายใต้แนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” (Advancing Partnership for Sustainability) สะท้อนวิสัยทัศน์ในการประสานความร่วมมือระหว่างชาติสมาชิกและคู่เจรจา เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน โดยมีข้อเสนอและกรอบความร่วมมือที่น่าติดตามดังนี้ ในด้านเสาเศรษฐกิจ “การปฏิวัติทางเทคโนโลยีดิจิทัล” หรือ “การปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0″ จะเป็นแกนกลางของความร่วมมืออาเซียนในอนาคต ในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์เป็นเจ้าภาพการประชุมคณะทำงานระดับสูงว่าด้วยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียนครั้งที่... Read More »

สถานการณ์เสรีภาพสื่ออาเซียน

สถานการณ์เสรีภาพสื่ออาเซียน

ธันวาคม 14, 2018

เสรีภาพของสื่อมวลชน หรือระดับความมีอิสระในการทำงานของสื่อมวลชนเป็นดัชนีชี้วัด ระดับความเป็นประชาธิปไตยที่สำคัญประการหนึ่ง เมื่อต้นเดือน พ.ย. สำนักข่าวอาเซียนโพสต์รายงานว่าสื่อมวลชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเผชิญกับวิกฤติ ชาติสมาชิกอาเซียน ล้วนถูกจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่มากกว่า 120 จาก 180 ประเทศทั่วโลก จากการวัดระดับเสรีภาพสื่อโดย World Press Freedom Index ซึ่งแทบไม่ต่างจากผลการสำรวจดัชนีเสรีภาพสื่อโลกในปีที่แล้ว แนวโน้มเสรีภาพของสื่อมวลชนทั้ง 10 ประเทศอาเซียนไม่ได้มีมากขึ้นแต่อย่างใด โดยอินโดนีเซียอยู่ในอันดับที่ 124 สูงสุดในบรรดาชาติอาเซียน ในขณะที่เวียดนามอยู่อันดับที่ 175 ต่ำสุดในภูมิภาคเป็นสมัยที่ 3 ติดต่อกัน เวียดนาม... Read More »

สงครามการค้า: โอกาส และความท้าทายของเวียดนาม

สงครามการค้า: โอกาส และความท้าทายของเวียดนาม

ธันวาคม 14, 2018

ภายหลังที่สหรัฐ ตั้งกำแพงภาษีนำเข้าพลังงานโซล่าเซลล์ และเครื่องซักผ้า ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา สหรัฐฯ ก็ได้ออกประกาศปรับภาษีสินค้านำเข้าอีกครั้ง โดยกำหนดให้ภาษีนำเข้าเหล็กกล้าอยู่ที่ 25% ในขณะที่อลูมิเนียมอยู่ที่ 10% ซึ่งเป็นมาตรการปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศ ที่สร้างความวิตกกังวลให้กับประเทศคู่ค้าของสหรัฐฯ อย่างมาก เนื่องจากสหรัฐฯ เป็นประเทศที่มีการนำเข้าเหล็กกล้ารายใหญ่ที่สุดในโลก จากข้อมูลองค์การการค้าโลก_สหรัฐฯนำเข้าเหล็กกล้าราว 35 ล้านตันเมื่อปีที่ผ่านมา นอกจากนั้นสหรัฐฯ ยังใช้มาตรการทางภาษีมุ่งเป้าไปที่คู่แข่งทางการค้ารายสำคัญอย่างจีน โดยการประกาศขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนเป็น 25% ได้แก่ เครื่องบิน สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องจักร คิดเป็นมูลค่าการค้ารวม 5 หมื่นล้านดอลลาร์ หรือราว... Read More »

สู่สังคมสูงวัยในอาเซียน : นโยบายและมาตรการเพื่อผู้สูงอายุในสิงคโปร์

สู่สังคมสูงวัยในอาเซียน : นโยบายและมาตรการเพื่อผู้สูงอายุในสิงคโปร์

ธันวาคม 14, 2018

การพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ส่งผลให้คนมีอายุยืนยาวมากขึ้น อีกทั้งนโยบายการคุมกำเนิดที่ได้รับความสำเร็จก็ทำให้อัตราการเกิดลดลง ปัจจัยทั้งสองได้กลายมาเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลง กล่าวคือจากโครงสร้างทีมีอัตราการเกิดและอัตราการตายสูง สู่อัตราการเกิดและการตายที่ต่ำลง ในปัจจุบันชาติสมาชิกอาเซียนเองก็ต้องเผชิญกับสถานการณ์ความท้าทายทางโครงสร้างประชากรดังกล่าวเช่นกัน สหประชาชาติได้กำหนดไว้ว่าประเทศที่มีสัดส่วนประชากรอายุมากกว่า 60 ปีหรือคิดเป็นจำนวน 10% ของประชากรทั้งหมดถือเป็นประเทศที่มีสังคมสูงวัย เมื่อมาพิจารณาประเทศในอาเซียนพบว่าสิงคโปร์ ไทย เวียดนามเป็นประเทศที่มีสังคมสูงวัยแล้ว โดยมีอัตราประชากรสูงวัยต่อประชากรทั้งหมดอยู่ที่ร้อยละ17.9 15.8 และร้อยละ10.3 ตามลำดับ ขณะที่อินโดนีเซีย พม่า และมาเลเซียก็มีแนวโน้มเข้าสู่สังคมสูงวัยในอนาคตอันใกล้ จึงกล่าวได้ว่าปัจจุบันชาติสมาชิกอาเซียนต้องเผชิญกับความท้าทายครั้งใหม่ในการรับมือกับสังคมสูงวัย สิงคโปร์ถือเป็นประเทศที่มีความตื่นตัวกับสังคมสูงวัย เนื่องจากมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นทุกปี ในขณะที่อัตราการเกิดลดลง คาดกันว่าภายในปี 2573 ประชากร 1... Read More »

วิกฤตขยะในทะเลชาติอาเซียน

วิกฤตขยะในทะเลชาติอาเซียน

ธันวาคม 14, 2018

ปัญหาเรื่องขยะในทะเลเป็นประเด็นระดับโลกที่องค์การสหประชาชาติ (United Nations) ให้ความสำคัญ เนื่องจากการจัดการทรัพยากรทางทะเลเป็น 1 ใน 17 เป้าหมายของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปัจจุบันทะเลทั่วโลกกำลังเผชิญกับขยะที่เคลื่อนจากแผ่นดินออกสู่ชายฝั่งและท้องทะเล เป็นสาเหตุให้ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลได้รับความเสียหาย สัตว์ทะเลบาดเจ็บและตาย ส่งผลต่อระบบนิเวศวิทยาทางทะเล เศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนการท่องเที่ยวในภาพรวม เมื่อปีที่ผ่านมา ประเทศในภูมิภาคอาเซียนหลายประเทศถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลก อินโดนีเซีย (อันดับ 2) ทิ้งขยะพลาสติกในทะเล 3.22% ฟิลิปปินส์ (อันดับ 3) และ เวียดนาม (อันดับ 4) มีปริมาณขยะอยู่ที่... Read More »

อาเซียน-ออสเตรเลีย ดุลอำนาจใหม่แห่งเอเชียแปซิฟิก?

อาเซียน-ออสเตรเลีย ดุลอำนาจใหม่แห่งเอเชียแปซิฟิก?

ธันวาคม 14, 2018

“การประชุมสุดยอดออสเตรเลีย-อาเซียน” ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้น ณ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 17-18 มี.ค.ที่ผ่านมา มีวาระการประชุมหลัก ได้แก่ การส่งเสริมความมั่นคง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเมือง ในภูมิภาคระหว่างออสเตรเลียและอาเซียน ทั้ง 2 ฝ่ายได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อเพิ่มความร่วมมือในการแกะรอยเส้นทางการเงินของกลุ่มผู้ก่อการร้าย และร่วมกันต่อต้านกลุ่มหัวรุนแรงด้วยการแบ่งปันข่าวกรองระหว่างกัน ในขณะที่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ออสเตรเลียและอาเซียนตกลงที่จะเพิ่มบทบาท และความสำคัญของความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership : RCEP)... Read More »

ก้าวสู่สังคมไร้เงินสดจากมาเลเซีย และสิงคโปร์สู่ไทย

ก้าวสู่สังคมไร้เงินสดจากมาเลเซีย และสิงคโปร์สู่ไทย

ธันวาคม 14, 2018

เมื่อเดือนก.ย.ปีที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เชิญชวนประชาชน และภาคธุรกิจให้หันมาชำระเงินผ่านบัตรเดบิต และโทรศัพท์มากขึ้น แล้วให้ใช้เงินสดให้น้อยลง เพื่อความสะดวกสบายและปลอดภัย รัฐบาลเตรียมนำมาตรการ National e-Payment เน้นพัฒนาพื้นฐานระบบอิเล็กทรอนิกส์ การชำระเงินของไทย ส่งเสริมให้ประชาชนลดการใช้เงินสด และหันมาใช้จ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เพื่อก้าวสู่สังคมไร้เงินสดตามกระแสโลก ที่ปัจจุบันการใช้เงินสดเพื่อซื้อสินค้าและบริการลดลงมาก เมื่อพิจารณาสัดส่วนการใช้เงินสดในประเทศใหญ่ๆ เช่น ในสหรัฐ พบว่าปี 2559 มีผู้บริโภคแค่ 11% ที่นิยมการใช้เงินสดอยู่ ในขณะที่ 75% นิยมจ่ายผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอื่นๆ ส่วนในจีนพบว่าการใช้จ่ายผ่านโทรศัพท์มือถือในปีที่ผ่านมามีมูลค่าสูงถึง... Read More »

การเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่ในอาเซียน

การเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่ในอาเซียน

ธันวาคม 14, 2018

“การเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่” (breastfeeding) สำหรับทารกแรกเกิดจนถึง 6 เดือนแรกสำคัญไม่แพ้ความรักและการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัว น้ำนมแม่เป็นแหล่งรวมสารอาหารจำเป็นที่จะช่วยสร้างภูมิต้านทานโรคต่างๆ ให้แก่ทารกแรกเกิด Read More »

สำรวจเสรีภาพทางอินเทอร์เน็ตของเพื่อนบ้านอาเซียน

สำรวจเสรีภาพทางอินเทอร์เน็ตของเพื่อนบ้านอาเซียน

ธันวาคม 12, 2018

ปัจจุบันเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่อย่างอินเทอร์เน็ตเข้าไปมีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้คนมากขึ้น ฟรีดอมเฮาส์ (Freedom House) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ติดตามประเด็นเรื่องเสรีภาพและการส่งเสริมประชาธิปไตยของประเทศต่างๆ ทั่วโลก เปิดเผยรายงานด้านเสรีภาพทางอินเทอร์เน็ตประจำปี และพบว่าฟิลิปปินส์เป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่มีเสรีภาพทางอินเทอร์เน็ต (free) ในขณะที่ กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ มีเสรีภาพบางส่วน (partly free) ส่วนเมียนมาและเวียดนามได้รับการประเมินว่าไม่มีเสรีภาพ (not free) Read More »

เรื่องล่าสุด

ติมอร์เลสเตกล่าวว่า บรูไนจะให้การสนับสนุนติมอร์ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียน

ติมอร์เลสเตกล่าวว่า บรูไนจะให้การสนับสนุนติมอร์ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียน

กรกฎาคม 14, 2019

นาย Dionisio Babo Soares รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของติมอร์เลสเตกล่าวว่าบรูไนได้ให้การรับรองว่าจะให้การสนับสนุนติมอร์เพื่อเข้าร่วมอาเซียน ซึ่งติมอร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต “ เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่บรูไนเคียงข้างเรา บรูไนให้การสนับสนุนมากและเมื่อวานนี้เราได้รับการรับรองจากสุลต่านบรูไนด้วยพระองค์เอง” นาย Dionisio กล่าวกับทางสำนักข่าว the scoop ในการสัมภาษณ์เมื่อวันพฤหัสบดีที่...

นางเหวียน ถิ คิม งาน ประธานสภาแห่งชาติเวียดนาม พบปะนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ณ กรุงปักกิ่ง

นางเหวียน ถิ คิม งาน ประธานสภาแห่งชาติเวียดนาม พบปะนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ณ กรุงปักกิ่ง

กรกฎาคม 13, 2019

วันที่ 12 กรกฎาคมที่ผ่านมา นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนพบปะนางเหวียน ถิ คิม งาน ประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ กรุงปักกิ่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจการเยือนจีนอย่างเป็นทางการ เพื่อให้ทั้งสองประเทศส่งเสริมมิตรภาพและกระชับความร่วมมือเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีในระดับใหม่ ในการพบปะกันในครั้งนี้...

คลังข้อมูล

พบกับเราที่ Facebook

Tweets ล่าสุด

No tweets found.

แผนที่อาเซียน