home

แหล่งข้อมูลในไทย

สถาบันการศึกษา

–          โครงการอาเซียนศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

–          ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา  สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

–          ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

–          สถาบันเอเชียศึกษา และศูนย์แม่โขงศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

–          ศูนย์อาเซียนศึกษา   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

–          สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย  มหาวิทยาลัยมหิดล

–          สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

–          โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

–          สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KURDI)

–          ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

–          ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

–          ศูนย์เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

–          ศูนย์อาเซียน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

–          ศูนย์การศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

–          ศูนย์ศึกษาและวิจัยสื่อสารอาเซียน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

–          ศูนย์เอเชียอาคเนย์ศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

–          ศูนย์ศึกษาเอเชีย  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

–          วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

–          ศูนย์พม่าศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

–          สถานาอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร

–          หน่วยวิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

–          ศูนย์ข้อมูลลาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น

–          สถาบันยุทธศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

–          ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

–          ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคม ลุ่มน้ำโขง คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

–          ศูนย์วิจัยท่องเที่ยวภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

–          เครือข่ายอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

–          ศูนย์อินโดจีนศึกษา วิทยาลัยบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

–          โครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ปัตตานี)

–          ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยนครพนม

–          ศูนย์ชาติพันธุ์และวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

–          ศูนย์แม่น้ำโขงศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

–          ศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

–          ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

–          ศูนย์อาเซียนศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

–          ศูนย์อาเซียนศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

–          สถาบันอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

–          ศูนย์สารสนเทศอาเซียน   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

–          ศูนย์ลาวศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

–          ศูนย์เวียดนามศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

–         ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

–          ศูนย์อาเซียนศึกษาและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

–         ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

–         ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

–         ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

–          ศูนย์วิจัยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

–          ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

–         ศูนย์อาเซียน-จีนศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

–         พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 

 หน่วยงานสังกัดกระทรวง

–          สำนักนายกรัฐมนตรี

–          กระทรวงการต่างประเทศ

–          กระทรวงมหาดไทย

–          กระทรวงกลาโหม

–          กระทรวงพาณิชย์

–          กระทรวงการคลัง

–          กระทรวงแรงงาน

–          กระทรวงอุตสาหกรรม

–          กระทรวงยุติธรรม

–          กระทรวงศึกษาธิการ

–          กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

–          กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

–          กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 

 หน่วยงานอื่นๆ

–          สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

–          สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

–          ASEAN Unit สำนักงาน ก.พ.

–          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

–          โครงการ “จับตาอาเซียน” โดย สกว.

–          สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

–          สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

–          สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและพัฒนา

–          ศูนย์ศึกษา ติดตาม เฝ้าระวัง AEC สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

–          สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

–          สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

–          สมาคมอาเซียน – ประเทศไทย

–          ศูนย์ AEC Prompt

–          ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

–          ศูนย์ข้อมูลอาเซียน กทม.

–          สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) 

–         ศูนย์ประชาคมอาเซียน รัฐสภา

–         ศูนย์ประสานงานประชาคมอาเซียน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

–         uAsean

–         สภาความมั่นคงแห่งชาติ

–         สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต

–        ศูนย์อาเซียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

–        สภาเครือข่ายอาเซียน-ประเทศไทย

–        ASEAN Foundation

 (อัพเดทล่าสุดวันที่ 30 เมษายน 2560)


Comments are closed.

เรื่องล่าสุด

ติมอร์เลสเตกล่าวว่า บรูไนจะให้การสนับสนุนติมอร์ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียน

ติมอร์เลสเตกล่าวว่า บรูไนจะให้การสนับสนุนติมอร์ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียน

กรกฎาคม 14, 2019

นาย Dionisio Babo Soares รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของติมอร์เลสเตกล่าวว่าบรูไนได้ให้การรับรองว่าจะให้การสนับสนุนติมอร์เพื่อเข้าร่วมอาเซียน ซึ่งติมอร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต “ เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่บรูไนเคียงข้างเรา บรูไนให้การสนับสนุนมากและเมื่อวานนี้เราได้รับการรับรองจากสุลต่านบรูไนด้วยพระองค์เอง” นาย Dionisio กล่าวกับทางสำนักข่าว the scoop ในการสัมภาษณ์เมื่อวันพฤหัสบดีที่...

นางเหวียน ถิ คิม งาน ประธานสภาแห่งชาติเวียดนาม พบปะนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ณ กรุงปักกิ่ง

นางเหวียน ถิ คิม งาน ประธานสภาแห่งชาติเวียดนาม พบปะนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ณ กรุงปักกิ่ง

กรกฎาคม 13, 2019

วันที่ 12 กรกฎาคมที่ผ่านมา นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนพบปะนางเหวียน ถิ คิม งาน ประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ กรุงปักกิ่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจการเยือนจีนอย่างเป็นทางการ เพื่อให้ทั้งสองประเทศส่งเสริมมิตรภาพและกระชับความร่วมมือเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีในระดับใหม่ ในการพบปะกันในครั้งนี้...

คลังข้อมูล

พบกับเราที่ Facebook

Tweets ล่าสุด

No tweets found.

แผนที่อาเซียน