home

อาเซียนร่วมหารือการป้องกันมลพิษจากหมอกควันข้ามประเทศ

มิถุนายน 12, 2019
อาเซียนร่วมหารือการป้องกันมลพิษจากหมอกควันข้ามประเทศ

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ชาติสมาชิกอาเซียนได้ร่วมกันจัดการประชุมคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมระดับอนุภูมิภาคว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากหมอกควันข้ามประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Sub-Regional Ministerial Steering Committee on Transboundary Haze Pollution in The Mekong Sub-Region: MSC Mekong) ครั้งที่ 8 ณ เมืองเสียบเรียบ ประเทศกัมพูชา โดยการประชุมครั้งนี้ มีผู้แทนที่ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องที่ดิน ไฟป่า และภัยพิบัติจากประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนามเข้าร่วม

ที่ประชุมร่วมกันหารือในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมระดับอนุภูมิภาคพร้อมแสดงความกังวลเกี่ยวกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้ง และมลพิษหมอกควันข้ามพรมแดนที่จะกระทบต่อพื้นที่ทางตอนเหนือของอาเซียน อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมมีความพึงพอใจในความพยายามร่วมกันของประเทศในลุ่มน้ำโขงในการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

ที่ผ่านมา ศูนย์อุตุนิยมวิทยาอาเซียน (ASEAN Specialised Meteorological Centre: ASMC) ได้ทบทวนและจัดทำประมาณการณ์แนวโน้มสภาพอากาศและสถานการณ์หมอกควัน พร้อมระบุว่าในช่วงเดือนมิถุนายน จุดความร้อนในพื้นที่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงจะลดจำนวนลง เนื่องจากเข้าช่วงฤดูฝน จะจุดความร้อนจะกลับมาเพิ่มจำนวนขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายปี 2562 เนื่องสภาพอากาศกลับเข้าสู่ช่วงฤดูแล้งและอาจเกิดเอลนีโญนับตั้งแต่กลางปี 2562 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม ชาติสมาชิกได้ร่วมกันพัฒนามาตรการป้องกันและขั้นตอนการดับเพลิงแบบทันท่วงทีในการบรรเทาความรุนแรงของเหตุไฟไหม้และไฟป่า เพื่อลดการเกิดหมอกควันข้ามพรมแดนในช่วงอากาศแห้งแล้ง

ที่ประชุมแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันว่าจะร่วมกันแก้ไขปัญาให้อาเซียนก้าวสู่ภูมิภาคที่ปราศจากหมอกควันใน(ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution and the vision towards a haze-free ASEAN) ปี 2563 ตามที่กำหนดไว้ในแผนงานความร่วมมืออาเซียนว่าด้วยการควบคุมมลพิษหมอกควันข้ามพรมแดน (Roadmap on ASEAN Cooperation towards Transboundary Haze Pollution Control)

แหล่งที่มา: asean.org

Leave A Response

คลังข้อมูล

พบกับเราที่ Facebook

Tweets ล่าสุด

No tweets found.

แผนที่อาเซียน