home

อาเซียนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก

ธันวาคม 13, 2018
อาเซียนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561 ชาติสมาชิกร่วมกันจัดการการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงและการละเมิดสิทธิสตรีในบริบทของการค้ามนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่บุคลากรในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนของเด็กและสตรี

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมได้ให้ความสนใจกับการวางแผนยุทธศาสตร์อาเซียนเพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคเรื่อง การขจัดการความรุนแรงและการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับสตรีและเด็กหญิง  อันสอดคล้องกับพันธกรณีของอาเซียนในการต่อต้านความรุนแรงและปัญหาการค้ามนุษย์

ที่ประชุมเห็นตรงกันว่า ส่วนใหญ่แล้ว ความรุนแรง การค้ามนุษย์ และแรงงานบังคับ ต่างเกิดขึ้นกับแรงงานอพยพเพศหญิงที่เป็นกลุ่มเปราะบาง เสี่ยงต่อการได้รับการปฏบัติที่ไม่เหมาะสม และถูกเอารัดเอาเปรียบ ซึ่งเป็นอุปสรรคในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ของพวกเขา

แหล่งที่มา: asean.org

Leave A Response

คลังข้อมูล

พบกับเราที่ Facebook

Tweets ล่าสุด

No tweets found.

แผนที่อาเซียน