home

อาเซียนร่วมเสริมสร้างความร่วมมือด้านสหกรณ์การเกษตร

มิถุนายน 24, 2019
อาเซียนร่วมเสริมสร้างความร่วมมือด้านสหกรณ์การเกษตร

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ชาติสมาชิกอาเซียนได้ร่วมกันจัดประชุมด้านธุรกิจสหกรณ์ของประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Cooperative Business Forum: ACBF) ครั้งที่ 8 โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความร่วมมือเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงธุรกิจและการค้า รวมถึงการลงทุนระหว่างสหกรณ์การเกษตรชาติสมาชิกอาเซียนภายใต้แนวคิด “การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าสหกรณ์และความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ในอาเซียน” โดยมีผู้แทนจาก 8 ประเทศ ได้แก่ เมียนมาร์ เวียดนาม ลาว บรูไน อินโดนีเซีย กัมพูชา ฟิลิปปินส์ และไทย

การประชุมด้านธุรกิจสหกรณ์ของประเทศสมาชิกอาเซียน จะนำผลจากการประชุมไปใช้ในการสร้างองค์ความรู้ เปิดให้ภาคส่วนต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมกันจัดงานแสดงสินค้าในระดับภูมิภาค เพื่อเปิดโอกาสให้ตัวแทนสหกรณ์นำผลผลิตและสินค้าสหกรณ์แต่ละประเทศไปจำหน่ายและประชาสัมพันธ์ให้กับผู้บริโภคในประเทศอาเซียนได้รู้จัก

แหล่งที่มา: asean.org

Leave A Response

คลังข้อมูล

พบกับเราที่ Facebook

Tweets ล่าสุด

No tweets found.

แผนที่อาเซียน