home

อาเซียน-สหรัฐฯ กระชับสัมพันธ์ พร้อมเดินหน้าแผนปฏิบัติการ 2559-2563

มิถุนายน 20, 2019
อาเซียน-สหรัฐฯ กระชับสัมพันธ์ พร้อมเดินหน้าแผนปฏิบัติการ 2559-2563

นับตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา ชาติสมาชิกอาเซียนได้ร่วมลงนามเพื่อประสานความร่วมมือกับประเทศอื่นๆ นอกภูมิภาคมาอย่างต่อเนื่อง โดยในวันที่ 1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา อาเซียนได้หารือร่วมกับสหรัฐฯ ผ่านการประชุมคณะกรรมการความร่วมมืออาเซียน–สหรัฐอเมริกา (ASEAN-US Joint Cooperation Committee) ครั้งนี้ 10 ที่จัดขึ้น ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีเป้าหมายเพื่อหาแนวทางในการประชับความสัมพันธ์ให้มีความแน้นแฟ้นมากขึ้น

ในการประชุมครั้งนี้ อาเซียนและสหรัฐฯ เน้นให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความร่วมมือที่ดำเนินการระหว่างกันเพิ่มมากขึ้น พร้อมเน้นย้ำถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการอาเซียน–สหรัฐฯ (ASEAN-US Plan of Action) ปี 2559-2563 โดยผลการดำเนินงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มีการดำเนินการความร่วมมือระหว่างกันแล้ว ไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องความร่วมมือทางทะเล ความท้าทายข้ามชาติ ข้อผูกพันทางเศรษฐกิจ และความร่วมมือด้านการศึกษา เป็นต้น

สำหรับในอนาคต ทั้งสองฝ่ายได้หารือกันเพื่อเพิ่มความร่วมกันในด้านความมั่นคงไซเบอร์ อาชญากรรมข้ามชาติ การเชื่อมโยงระหว่างกัน เศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อตอบสนองต่อแนวทางการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 (the 4th Industrial Revolution) การผลักดันการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อยสีเขียว (Greening Micro, Small and Medium Enterprises: MSMEs) การอำนวยความสะดวกทางการค้าในอาเซียน การช่วยเหลือในด้านสิทธิมนุษยชน การบรรเทาภัยพิบัติ รวมถึงการส่งเสริมเยาวชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นในประเด็นต่างๆ

ทั้งนี้ อาเซียนได้กล่าวแสดงความขอบคุณที่ทางสหรัฐฯ ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนความเป็นประชาคมอาเซียนมาอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องการพัฒนาอาซียนผ่านการใช้นวัตกรรม การค้า การทำธุรกรรมทางเศรษฐกิจที่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) การส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพระดับภูมิภาคในด้านการเมืองความมั่นคงและสังคมวัฒนธรรม (Partnership for Regional Optimization within the Political-Security and Socio-Cultural Communities: PROSPECT) ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกันในเรื่องข้อพิพาททะเลจีนใต้ และคาบสมุทรเกาหลี เป็นต้น

8

ต่อมาในวันที่ 28 มีนาคม 2562 ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันจัดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-สหรัฐฯ (ASEAN-U.S. Dialogue) ครั้งที่ 32 มีเป้าหมายในการหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการอาเซียน–สหรัฐฯ (ASEAN-US Plan of Action) ปี 2559-2563

สำหรับประเด็นการประชุมหารือในครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญกับประเด็นเรื่องความร่วมมือในการแก้ปัญหาเรื่องกลุ่มก่อการร้าย การค้ามนุษย์ อาชญากรรมข้ามชาติ ความมั่นคงทางทะเล ความั่นคงไซเบอร์ ธรรมาภิบาล และความโปร่งใส การเชื่อมโยงระหว่างกันในยุคดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สมาทร์ซิตี้ การค้าและการลงทุน พลังงาน โครงสร้างพื้นฐาน การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ การศึกษา และการสนับสนุนให้สตรีและเยาวชนเข้ามีส่วนร่วมในการแสดงคามเห็นต่อประเด็นต่างๆ ตลอดจนการหาแนวทางในการพัฒนาอนุภาคลุ่มน้ำโขง

Leave A Response

คลังข้อมูล

พบกับเราที่ Facebook

Tweets ล่าสุด

No tweets found.

แผนที่อาเซียน