home

สรุปผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34

มิถุนายน 24, 2019
สรุปผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562 ไทยประสบความสำเร็จในการจัดประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ภายใต้แนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” (Advancing Partnership for Sustainability) โดยมีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมดังนี้

  1. ประกาศเปิดตัวคลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือทางไกลของอาเซียน ภายใต้โครงการจัดตั้งระบบโลจิสติกส์ฉุกเฉินสำหรับใช้ในกรณีเกิดภัยพิบัติของอาเซียน (DELSA) และยกระดับศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน (ASEAN Center of Military Medicine: ACMM) เป็นองค์กรของอาเซียนในประเทศไทย เพื่อยกระดับศักยภาพของอาเซียนในการตอบสนองต่อเหตุไม่คาดฝันและภัยพิบัติ
  2. รับรองปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งแสดงความมุ่งมั่นของอาเซียนที่จะแก้ไขปัญหาขยะทะเลอย่างจริงจังและยั่งยืน โดยสนับสนุนนวัตกรรม แนวคิด รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัย การประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างภูมิภาคที่ยั่งยืนและปลอดภัยสำหรับประชาชนในทุกสถานการณ์
  3. ผู้นำอาเซียนรับรองแถลงการณ์ผู้นำอาเซียนว่าด้วยปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน 2562 เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้และอัตลักษณ์ของอาเซียนในระดับประชาชน โดยจะมีการดำเนินการกิจกรรมตลอดทั้งปี รวมถึงการจัดตั้งเครือข่ายสมาคมอาเซียนในประเทศสมาชิก
  4. อาเซียนจัดทำเอกสารมุมมองของอาเซียนต่อแนวคิดอินโด-แปซิฟิก (ASEAN Outlook on the Indo-Pacific) อันแสดงถึงความเป็นแกนกลางของอาเซียนในสถาปัตยกรรมในภูมิภาคที่จะเชื่อมสองฝั่งมหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทรแปซิฟิกเข้าด้วยกัน โดยตั้งอยู่บนหลักการของความไว้เนื้อเชื่อใจ การเคารพซึ่งกันและกัน ตลอดจนสนับสนุนแนวทางการดำเนินงานที่บรรจุอยู่ในสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (TAC)
  5. อาเซียนเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก ปี 2577 หรือในอีก 15 ปีข้างหน้า จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนอาเซียนทุกคนสนับสนุนสมาคมฟุตบอลในแต่ละประเทศสมาชิกเพื่อบรรลุฝันนี้ด้วยกัน

ที่มา: asean2019.go.th

 

 

Leave A Response

คลังข้อมูล

พบกับเราที่ Facebook

Tweets ล่าสุด

No tweets found.

แผนที่อาเซียน