home

อาเซียนร่วมประชุมเศรษฐกิจโลก ณ เวียดนาม

ธันวาคม 14, 2018
อาเซียนร่วมประชุมเศรษฐกิจโลก ณ เวียดนาม

สำหรับความคืบหน้าด้านเศรษฐกิจของอาเซียน เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ได้มีการจัดงาน World Economic Forum (WEF) on ASEAN ประจำปี 2561 โดยสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF) ในประเด็นเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยมีผู้นำระดับสูงของประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมประชุม อาทิ ผู้นำจากประเทศอินโดนีเซีย ผู้นำจากประเทศกัมพูชา ผู้นำจากประเทศเวียดนาม ผู้นำจากประเทศศรีลังกา ผู้นำจากประเทศปาปัวนิวกินี ผู้นำจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นต้น
โดยผู้นำจากชาติต่าง ๆ ได้มีการกล่าววิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละประเทศในหัวข้อ “อนาคตของอาเซียนในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4” และได้มีการการประชุมวาระพิเศษหัวข้อ “A New Vision for the Mekong Region” เกี่ยวกับการรวมกลุ่มของประเทศลุ่มแม่น้ำโขง การพัฒนาความร่วมมือที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกัน โดยเป็นกล่าวถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงผ่านกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS)
รวมไปถึงการดำเนินการตามแผนแม่บท ACMECS (ACMECS Master Plan) ระยะ 5 ปี (2562 – 2566) ซึ่งให้ความสำคัญกับ 3 เสาหลัก ได้แก่ ความเชื่อมโยงทางกายภาพ ความสอดประสานของกฎระเบียบ และการสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและยั่งยืนสำหรับ World Economic Forum (WEF) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2514 เพื่อเป็นเวทีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน ปัจจุบันมีสถานะเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีอิทธิพลสูงมีกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากทั่วโลก การประชุม WEF on ASEAN เป็นเวทีประจำปีระดับภูมิภาคของ WEF

Leave A Response

คลังข้อมูล

พบกับเราที่ Facebook

Tweets ล่าสุด

No tweets found.

แผนที่อาเซียน