home

Project Progress

หารือเพื่อพัฒนาโครงการวิจัยใหม่ : การท่องเที่ยวของประเทศ CLMV

หารือเพื่อพัฒนาโครงการวิจัยใหม่ : การท่องเที่ยวของประเทศ CLMV

พฤษภาคม 11, 2017

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 รศ.ดร. กิตติ ประเสริฐสุข ผู้ประสานงานชุดโครงการ “จับตาอาเซียน” (ASEAN Watch) ได้ร่วมพูดคุยหารือกับทีมนักวิจัยจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกอบด้วย รศ.ดร.กิริยา กุลกลการ อ.ดร. ชญานี ชวะโนทย์ และอ.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์ เกี่ยวกับการปรับแก้รายงานผลวิจัยเศรษฐกิจประเทศ CLMV ซึ่งได้นำเสนอรายงานผลการวิจัยแล้วนั้น ตลอดจนการพูดคุยหารือถึงการวิจัยในระยะต่อไปเกี่ยวกับการวิจัยเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและข้อมูลพื้นฐานในกลุ่มประเทศ CLMV   Read More »

หารือประเด็นวิจัยกับนักวิจัยในโครงการ ASEAN Expert: CLMV

หารือประเด็นวิจัยกับนักวิจัยในโครงการ ASEAN Expert: CLMV

สิงหาคม 24, 2016

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคมที่ผ่านมา รศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข และ ผศ.ดร.ม.ล. พินิตพันธุ์ บริพัตร ผู้ประสานงานและผู้ประสานงานร่วมโครงการ “จับตาอาเซียน” ได้ร่วมพูดคุยหารือกับ อ.ดร.เณศรา สุขพานิช ผศ.ดร.กิริยา กุลกลการ อ.ดร.ชญานี ชวะโนทย์ และ อ.อณิน อรุณเรืองสวัสดิ์ คณาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนักวิจัยในโครงการ ASEAN Expert: CLMV เกี่ยวกับความคืบหน้าของงานวิจัยและแผนงานในการทำวิจัยในอนาคต Read More »

เข้าร่วมสัมมนาสื่อมวลชน “อาเซียนประชาคมแห่งโอกาสและความท้าทาย”

เข้าร่วมสัมมนาสื่อมวลชน “อาเซียนประชาคมแห่งโอกาสและความท้าทาย”

ธันวาคม 18, 2015

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ผศ.ดร. กิตติ ประเสริฐสุข ผู้ประสานงานโครงการ “จับตาอาเซียน” ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการสัมมนาสื่อมวลชน “อาเซียนประชาคมแห่งโอกาสและความท้าทาย” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ นายจักรกฤษณ์ ศรีวลี อธิบดีกรมอาเซียนและนายประจวบ สุภินี นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนาตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชีย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยมีสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมสัมมนากว่า 50 คน Read More »

เข้าพบหารือผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา

เข้าพบหารือผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา

กรกฎาคม 8, 2015

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ที่ผ่านมา ผศ.ดร. กิตติ ประเสริฐสุข ผู้ประสานงานโครงการ “จับตาอาเซียน” และอ.ดร.ม.ล. พินิตพันธุ์ บริพัตร ผู้ประสานงานร่วมโครงการฯ ได้เข้าพบกับ ศ.ดร. สุภางค์ จันทวนิช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม Dipak C.Jain Hall  ชั้น 1 อาคารศศนิเวศน์ (Sasa International House) เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดประชุมนานาชาติด้านการจัดการแรงงานข้ามชาติอาเซียนพร้อมเชื้อเชิญให้ร่วมจัดสัมมนาดังกล่าว Read More »

การประชุมผู้ประสานงานฝ่าย 1 สกว. ประจำปี 2558

การประชุมผู้ประสานงานฝ่าย 1 สกว. ประจำปี 2558

พฤษภาคม 20, 2015

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 ผศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข ผู้ประสานงานโครงการ "จับตาอาเซียน" ได้เข้าร่วมการประชุมผู้ประสานงานฝ่าย 1 สกว. ประจำปี 2558 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกันในเป้าหมายและทิศทางการทำงานของฝ่าย 1 สกว. และทิศทางโจทย์วิจัยของ สกว. ภายใต้ยุทธศาสตร์ ปี 2557-2560 ตลอดจนการสร้างเครือข่ายงานวิจัยและภาคีความร่วมมือระหว่างกัน Read More »

การประชุมกรอบประเด็นการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ประชาคมอาเซียนครั้งที่ 1

การประชุมกรอบประเด็นการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ประชาคมอาเซียนครั้งที่ 1

กุมภาพันธ์ 23, 2015

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ผศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข ผู้ประสานงานโครงการ “จับตาอาเซียน” ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการที่ปรึกษา (Advisory Committee) กรอบประเด็นการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ เรื่อง ประชาคมอาเซียนและภูมิภาคเอเชียตะวันออก ได้เข้าร่วมการประชุมกรอบประเด็นการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ครั้งที่ 1 ณ ห้องการ์เด้น 2 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค Read More »

หารือเพื่อพัฒนาชุดโครงการวิจัย ASEAN Economic Focus

หารือเพื่อพัฒนาชุดโครงการวิจัย ASEAN Economic Focus

กุมภาพันธ์ 18, 2015

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ผศ.ดร.กิตติ  ประเสริฐสุข ผู้ประสานงานโครงการ “จับตาอาเซียน” ได้ร่วมพูดคุยหารือกับ อ.ดร.เณศรา สุขพานิช ผศ.ดร.กิริยา กุลกลการ และ อ.ดร.ชญานี ชวะโนทย์ คณาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกี่ยวกับประเด็นการพัฒนาชุดโครงการวิจัย ASEAN Economic Focus ซึ่งจะทำหน้าที่เก็บรวบรวม จัดระบบ ติดตาม วิเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียน ทั้งภาพรวมเศรษฐกิจมหภาค ข้อมูลรายภาค (sector) กฎระเบียบการค้าการลงทุน รวมถึงประเด็นหรือประสบการณ์การค้าการลงทุนของไทยในแต่ละประเทศ อันเป็นการอำนวยความสะดวกและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับภาคเอกชนของไทยเอง ทั้งยังจะเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐและประชาชนทั่วไปอีกด้วย Read More »

เข้าพบหารือประเด็นยุทธศาสตร์การวิจัย ASEAN Community and East Asian Region

เข้าพบหารือประเด็นยุทธศาสตร์การวิจัย ASEAN Community and East Asian Region

มกราคม 13, 2015

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ผศ.ดร.กิตติ  ประเสริฐสุข ผู้ประสานงานโครงการ “จับตาอาเซียน” และ อ.ดร.ม.ล. พินิพันธุ์ บริพัตร ผู้ประสานงานร่วมโครงการฯ ได้เข้าร่วมการประชุมหารือประเด็นยุทธศาสตร์การวิจัย (Strategic Research Issues: SRI) ในประเด็น ASEAN Community and East Asian Region กับ ดร.เตช บุนนาค อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รศ.ดร. ปัทมาวดี... Read More »

เข้าพบหารือประเด็นวิจัยกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM)

เข้าพบหารือประเด็นวิจัยกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM)

กันยายน 2, 2014

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 ผศ.ดร.กิตติ  ประเสริฐสุข ผู้ประสานงานโครงการ “จับตาอาเซียน” และ อ.ดร.ม.ล. พินิพันธุ์ บริพัตร ผู้ประสานงานร่วมโครงการฯ ได้เดินทางเข้าพบคุณยวน แม็กดูกัลล์ (Euan Mcdougall) เจ้าหน้าที่โครงการ และคุณกนกนิษก์ ตัณฑ์กุลรัตน์  ผู้ช่วยโครงการ ประจำองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่น (International Organization for Migration-IOM) เพื่อแลกเปลี่ยนประเด็นวิจัยด้านแรงงานต่างชาติในอาเซียน ตลอดจนหารือการจัดสัมมนาร่วมกันในอนาคต Read More »

เข้าพบหารือกับผู้อำนวยการและนักวิจัยของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหิดล

เข้าพบหารือกับผู้อำนวยการและนักวิจัยของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหิดล

กรกฎาคม 29, 2014

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคมที่ผ่านมา ผศ.ดร. กิตติ ประเสริฐสุข ผู้ประสานงานโครงการฯ และ อ.ดร.ม.ล. พินิตพันธุ์ บริพัตร ผู้ประสานงานร่วมฯ ได้เดินทางเข้าพบ รศ.ดร.โสภนา ศรีจำปา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะนักวิจัย ที่สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม เพื่อแนะนำโครงการ “จับตาอาเซียน” (ASEAN Watch) และหารือเกี่ยวกับการทำวิจัยด้านภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน ตลอดจนแนวทางการทำวิจัยร่วมกันในอนาคต Read More »

เรื่องล่าสุด

เวียดนาม (1 – 15 ต.ค. 60)

เวียดนาม (1 – 15 ต.ค. 60)

ตุลาคม 22, 2017

1. การสอนและการเรียนรู้เกี่ยวกับการพูดและเขียนภาษาของชนกลุ่มน้อยในเวียดนามเผชิญกับความยากลำบากมากมาย ซึ่งเป็นการสะท้อนมาจากที่ประชุมคณะกรรมการกลางแนวร่วมเพื่อดินแดนเวียดนาม ของสภาที่ปรึกษาความสัมพันธ์ของชาติพันธุ์ในเวียดนาม (Advisory Council for Ethnic Affairs) 2. ตำรวจเวียดนามได้จับกุมผู้ถูกกล่าวหาว่าพยายามจะโค่นล้มรัฐบาล ซึ่งตามรายงานในเว็บไซต์ทางการของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามระบุว่า ตำรวจสามารถจับกุมผู้ถูกกล่าวหาว่าพยายามจะโค่นล้มรัฐบาลในปีนี้ได้อย่างน้อย 17 ราย...

การประชุมคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 12 เน้นประเด็นการปฏิรูปโครงสร้างอย่างต่อเนื่อง

การประชุมคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 12 เน้นประเด็นการปฏิรูปโครงสร้างอย่างต่อเนื่อง

ตุลาคม 22, 2017

การประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่12 เป็นระยะเวลา 7 วันได้เสร็จสิ้นลงในวันที่ 11 ตุลาคมที่ผ่านมา การประชุมครั้งนี้ยังคงเน้นประเด็นการปฏิรูปโครงสร้างและประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ในการกล่าวปิดการประชุม นายเหงวียนฟู้จ๋อง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ได้สรุปว่า บรรดาผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมได้หารือเกี่ยวกับรายงานต่างๆ ซึ่งทางคณะกรรมการกลางพรรคฯ ได้เห็นพ้องและผ่านความเห็นชอบในมติและข้อสรุปของส่วนกลางเกี่ยวกับสถานการณ์และแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม  ตลอดจนประเด็นงบประมาณและการเงินปี2560-61...

คลังข้อมูล

พบกับเราที่ Facebook

Tweets ล่าสุด

No tweets found.

แผนที่อาเซียน