home

ผลการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ครั้งที่ 13

กรกฎาคม 13, 2019
ผลการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ครั้งที่ 13

เมื่อวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562  ไทยประสบความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมอาเซียน ครั้งที่ 13 (13th ASEAN Defence Ministers’ Meeting: 13th ADMM) ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์ สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี. และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุม

การประชุมครั้งนี้จัดภายใต้แนวคิด “ความมั่นคงที่ยั่งยืน” ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียนและเลขาธิการอาเซียนได้ร่วมพิธีลงนามรับรองเอกสารความร่วมมือเพื่อสร้างความมั่นคงที่ยั่งยืนจำนวน 6 ฉบับได้แก่

1.การประเมินผลการปฏิบัติของความคิดริเริ่มในกรอบ ADMM

2.บทบาทของฝ่ายทหารอาเซียนในการสนับสนุนการบริหารจัดการชายแดน

3.การขยายโครงสร้างการสื่อสารโดยตรงของประเทศสมาชิกอาเซียนไปยังประเทศคู่เจรจา

4.ขอบเขตการปฏิบัติงานโครงการ ASEAN Our Eyes

5.การจัดตั้งกลไกการประชุมแพทย์ทหารอาเซียน

6.แนวทางปฏิบัติในการปฏิสัมพันธ์ทางทะเล

ซึ่งส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมดังนี้

1.ด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและภัยพิบัติ ได้มีการจัดตั้งกองกำลังเตรียมความพร้อมอาเซียน เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยอย่างมีประสิทธิภาพ และในปีนี้ได้บรรจุศูนย์แพทย์ทหารอาเซียนไว้ในกฎบัตรอาเซียนเพื่อยกระดับความร่วมมือทางการแพทย์และเพิ่มขีดความสามารถในการช่วยเหลือภัยพิบัติ

2.ด้านการต่อต้านการก่อการร้ายได้มีการจัดตั้งกลไกอาเซียน our eyes เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารทางยุทธศาสตร์ด้านการต่อต้านการก่อการร้ายเพื่อแก้ปัญหาอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ

3.ด้านอาชญากรรมข้ามชาติได้ริเริ่มกลไกของฝ่ายทหารในการบริหารจัดการชายแดนเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ ตระหนักรู้ในผลกระทบของภัยพิบัติรวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ การฝึกเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการชายแดนให้มีความเข้มแข็ง

จากผลลัพธ์ดังกล่าว ประชาชนจะได้รับความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต การค้าการลงทุนและการเดินทางไปมาหาสู่ซึ่งกันและกัน รวมทั้งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติหรือภาวะวิกฤตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสภาพแวดล้อมที่มั่นคงนั้นจะเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมไปพร้อมกัน และมุ่งแสวงหาความร่วมมือใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันเพื่อสร้างประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืน

นอกจากการประชุมที่เกิดขึ้นของทุกประเทศรวมกันแล้ว ยังมีการประชุมย่อยระหว่างประเทศในระดับทวิภาคีอีกด้วย โดยประเทศไทยหารือทวิภาคีกับทั้ง 9 ประเทศและสำนักเลขาธิการอาเซียน ซึ่งเนื้อหาในการหารือนั้นจะเป็นประเด็นปลีกย่อยและลงรายละเอียดไปในแต่ละประเทศ เพื่อสนับสนุนให้เกิดความมั่นคงที่ยั่งยืนตามประเด็นหลักของการประชุม ซึ่งจะมีการดำเนินการให้เกิดผลอย่างรูปธรรมต่อไป

 

ที่มา: Facebook ข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์

Leave A Response

คลังข้อมูล

พบกับเราที่ Facebook

Tweets ล่าสุด

No tweets found.

แผนที่อาเซียน