home

บทความวิชาการเกี่ยวกับอาเซียนจากวารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน (2553-2558)

มีนาคม 26, 2017
บทความวิชาการเกี่ยวกับอาเซียนจากวารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน (2553-2558)

บทความวิชาการเกี่ยวกับอาเซียนจากวารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน

Volume Articles Authors
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

มกราคม – มิถุนายน 2553

Social Policy and Changes to Life of Local People in Lao PDR Patcharin Sirasoonthorn
กลองมโหระทึก : ภาพสะท้อนเส้นทางโขง-สาละวินยุคแรก ธีระวัฒน์ แสนคำ
โลกาภิวัตน์ในเมืองมรดกโลก :
กรณีเมืองหลวงพระบาง
ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์
พระที่นั่งมรกต กรุงมัณฑะเลย์ :
ความงามแห่งแผ่นดินพม่า
Myint Thandar Thein
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2

กรกฎาคม – ธันวาคม 2553

ทะเลสาบอินเลอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่น่าประทับใจ อัมพิกา รัตนพิทักษ์
หลวงพระบางในจักรวาลวิทยาแบบรัฐจารีต :

พื้นที่พิธีกรรมและกระบวนการกลายเป็นราชธานีของราชอาณาจักรลาวล้านช้าง

ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

มกราคม – มิถุนายน 2554

พลวัตชุมชนโบราณชายขอบจังหวัดสระแก้ว-บันเตียเมียนเจย สุชาติ เถาทอง
ตะนาคาของชาวพม่า Myint Thandar Thein
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

พฤษภาคม – ธันวาคม 2554

‘สี่พันดอน’ : อัตลักษณ์วัฒนธรรมของคนลาวลุ่ม ‘กลุ่มพิเศษ’ ในเกาะดอนกลางสายนํ้าโขง ตอนใต้สปป.ลาว ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์
ล่องนํ้าแม่คง–ท่องเขตวัฒนธรรมมอญ–พม่า : การท่องเที่ยวในบริบททางประวัติศาสตร์ สมโชติ อ๋องสกุล
ปีที่ 3 ฉบับพิเศษ

มกราคม – ธันวาคม 2555

พระมเหสีผู้สิริโฉมงดงามและน่าจดจําในประวัติศาสตร์พม่า Myint Thandar Thein
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1

มกราคม – มิถุนายน 2556

เพลงกล่อมเด็ก: วรรณกรรมเพื่อความสุขของเด็กๆ ชาวพม่า Myint Thandar Thein
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2

กรกฏาคม – ธันวาคม 2556

การพัฒนากลยุทธ์การจัดการองค์การแห่งการเรียนรู้เพื่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ประชาคมอาเซียน กิติศักดิ์ เพ็งสกุล
เขตแดน พรมแดน และมรดกวัฒนธรรมข้ามพรมแดน: จากอียูถึงปราสาทพระวิหารและอาเซียน มรกต เจวจินดา ไมยเออร์
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1

มกราคม – มิถุนายน 2557

การเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยในเมียนมาร์ ธานี สุขเกษม
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2

กรกฎาคม – ธันวาคม 2557

โลกทัศน์เกี่ยวกับผู้นําในภาษิตลาว สุภาพร คงศิริรัตน์
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1

มกราคม – มิถุนายน 2558

ลัทธิขงจื๊อในภาษิตที่มีอิทธิพลต่อการมองโลกของคนสิงคโปร์ สมบัติ เครือทอง

วิไล ศิลปอาชา

ศาสนาและความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาติในภาษิตพม่า ศิรพัชร์ ฌานเชาว์วรรธน์,

มิ่ง ตันดา เตง

ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทพ่าเกในรัฐอัสสัม ประเทศอินเดีย สุวรรณา กสิกรรม
การลักลอบค้าบุหรี่เถื่อนชายแดนภาคเหนือ ไทย-ลาว-พม่า: 123

สถานการณ์และแนวทางการสร้างกลไกความร่วมมือในการควบคุมระหว่างไทยและเพื่อนบ้าน

เสถียร ฉันทะ

(อัพเดทล่าสุด 20 ธันวาคม 2559)

Leave A Response

คลังข้อมูล

พบกับเราที่ Facebook

Tweets ล่าสุด

No tweets found.

แผนที่อาเซียน