home

งานเขียนเกี่ยวกับอาเซียนจากสถาบันพระปกเกล้า

มิถุนายน 22, 2015
งานเขียนเกี่ยวกับอาเซียนจากสถาบันพระปกเกล้า

งานเขียนเกี่ยวกับอาเซียนจากสถาบันพระปกเกล้า

ประเภท ผู้เขียน ชื่อเรื่อง ปี
หนังสือ สุทธิลักษณ์ แสงสุวรรณ สิทธิแรงงานและความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานข้ามชาติในอาเซียน 2558
ฑภิพร สุพร ความสัมพันธ์ฟิลิปปินส์-สหรัฐฯในทศวรรษที่สูญหาย (1991-2001): การฟื้นพลังของพันธมิตรฯ 2558
สุทธิลักษณ์ แสงสุวรรณ สิทธิแรงงานและความคุ้มครองทางสังคมฯ : นโยบายของรัฐบาลไทยต่อแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่า 2558
ณัฐธิดา บุญธรรม ระบบการปกครองท้องถิ่น ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน:
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
2557
รองศาสตราจารย์
วุฒิสาร ตันไชย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับและ รุก อย่างไร กับประชาคมอาเซียน 2556
พินสุดา วงศ์อนันต์ ระบบการปกครองท้องถิ่น ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน: ราชอาณาจักรกัมพูชา 2556
นิชานท์สิงหพุทธางกูร ระบบการปกครองท้องถิ่น ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน: เนอการาบรูไนดารุสสลาม 2556
นรุตม์ เจริญศรี ระบบการปกครองท้องถิ่น ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน:
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2556
ศุทธิกานต์ มีจั่น ระบบการปกครองท้องถิ่น ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน:
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2556
ดร.ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์ ระบบการปกครองท้องถิ่น ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน:
สหพันธรัฐมาเลเซีย
2556
ภาณุวัฒน์ พันธุ์ประเสริฐ ระบบการปกครองท้องถิ่น ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน:
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2556
ศุภกิจ แดงขาว และ
เอกวีร์ มีสุข
ระบบการปกครองท้องถิ่น ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน:
สาธารณรัฐ สิงคโปร์
2556
ผณิตา ไชยศร ระบบการปกครองท้องถิ่น ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน:
สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
2556
คณะกรรมาธิการพัฒนาเศรษฐกิจ
สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า
รายงานการศึกษาเรื่อง การเตรียมความพร้อมและการปรับตัวของประเทศไทยในการเข้าสู่ AEC 2558 2555
ศาสตราจารย์
ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู
ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร
ประชาคมอาเซียนกับการปกครองส่วนท้องถิ่น 2555

(อัพเดทล่าสุดวันที่ 10 ตุลาคม 2559)

One Comment

  Leave A Response

  หมวดหมู่

  '; collapsItems['collapsCat-51:3'] = '
   '; collapsItems['collapsCat-52:3'] = '
    '; collapsItems['collapsCat-85:3'] = '
     '; collapsItems['collapsCat-86:3'] = '
      '; collapsItems['collapsCat-87:3'] = '
       '; collapsItems['collapsCat-88:3'] = '
        '; collapsItems['collapsCat-94:3'] = '
         '; collapsItems['collapsCat-3:3'] = ''; collapsItems['collapsCat-25:3'] = '
          '; collapsItems['collapsCat-33:3'] = '
           '; collapsItems['collapsCat-34:3'] = '
            '; collapsItems['collapsCat-35:3'] = '
             '; collapsItems['collapsCat-36:3'] = '
              '; collapsItems['collapsCat-37:3'] = '
               '; collapsItems['collapsCat-38:3'] = '
                '; collapsItems['collapsCat-39:3'] = '
                 '; collapsItems['collapsCat-40:3'] = '
                  '; collapsItems['collapsCat-41:3'] = '
                   '; collapsItems['collapsCat-42:3'] = '
                    '; collapsItems['collapsCat-31:3'] = ''; collapsItems['collapsCat-29:3'] = '
                     '; collapsItems['collapsCat-30:3'] = '
                      '; collapsItems['collapsCat-48:3'] = '
                       '; collapsItems['collapsCat-76:3'] = '
                        '; collapsItems['collapsCat-32:3'] = ''; collapsItems['collapsCat-45:3'] = '
                         '; collapsItems['collapsCat-46:3'] = '
                          '; collapsItems['collapsCat-47:3'] = '
                           '; collapsItems['collapsCat-43:3'] = ''; collapsItems['collapsCat-49:3'] = '
                            '; /* Collapse Functions, version 2.0 * *--------------------------------------------------------------------------*/ String.prototype.trim = function() { return this.replace(/^\s+|\s+$/g,""); } function createCookie(name,value,days) { if (days) { var date = new Date(); date.setTime(date.getTime()+(days*24*60*60*1000)); var expires = "; expires="+date.toGMTString(); } else { var expires = ""; } document.cookie = name+"="+value+expires+"; path=/"; } function readCookie(name) { var nameEQ = name + "="; var ca = document.cookie.split(';'); for(var i=0;i ', 'collapse', 0)// ]]>

                            คลังข้อมูล

                            พบกับเราที่ Facebook

                            Tweets ล่าสุด

                            No tweets found.

                            แผนที่อาเซียน