home

งานวิจัยเกี่ยวกับอาเซียนจากศูนย์บริการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU)

พฤศจิกายน 9, 2014
งานวิจัยเกี่ยวกับอาเซียนจากศูนย์บริการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU)

งานวิจัยเกี่ยวกับอาเซียนจากศูนย์บริการวิจัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU)

ประเภท ผู้เขียน ชื่อเรื่อง ปี
งานวิจัย กรกช อัญชลีนุกูล การศึกษาความพร้อมของสถาบันอาชีวศึกษาไทยด้านพาณิชยการ เพื่อรองรับ การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2559
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อัศวิน แสงพิกุล
การศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีของผู้ประกอบการธุรกิจจัดนำเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อ พัฒนามาตรฐานการจัดนำเที่ยวเชิงนิเวศในกลุ่มประเทศอาเซียน กรณีศึกษาประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 2558
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.จิรศักดิ์ รอดจันทร์
ข้อดีและข้อเสียของความร่วมมือทางกฎหมายภาษีของประเทศไทยกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชีย: ศึกษากรณีการลดภาษีศุลกากรตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนต่อการค้าสินค้า 2558
จันทร์พา ทัดภูธร การศึกษาความพร้อมและการเตรียมตัวทางด้านการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อรองรับการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนในปีพุทธศักราช 2558 2556
สุเทพ พันประสิทธิ์ การเตรียมความพร้อมของโรงเรียนมัธยมศึกษาไทยเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน 2555
นพดล สุตันติวณิชย์กุล การศึกษาความพร้อมด้านเทคโนโลยีของสถานศึกษาอาชีวศึกษาไทยเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2555
พอพล อุยยานนท์ การศึกษาปัจจัยกำหนดอุปสงค์ต่อรถยนต์ในประเทศไทย 2554
พัชราภา ตันติชูเวช การศึกษารูปแบบ และลักษณะการจัดการศึกษาในรายวิชาการศึกษาทั่วไปของสหรัฐอเมริกา และประเทศในเอเชีย 2553
ผศ. สุเทพ พันประสิทธิ์,
ผศ. เลิศพร ภาระสกุล และ
วันเพ็ญ พินเผือก
กลยุทธ์การจัดการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนไทยและกัมพูชา กรณีศึกษา : จังหวัดสระแก้ว บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีษะเกษ 2547
นิตย์ เพ็ชร์รัตน์,
Prof. Dr.Cunyi Yu และ
Montree Rasaraks
การศึกษาระบบจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 300 KV ระหว่างสถานีไฟฟ้าคลองแงะของประเทศไทยกับสถานีไฟฟ้าของประเทศมาเลเซีย 2547

(อัพเดทล่าสุดวันที่ 4 กรกฎาคม 2559)

Leave A Response

หมวดหมู่

'; collapsItems['collapsCat-51:3'] = '
  '; collapsItems['collapsCat-52:3'] = '
   '; collapsItems['collapsCat-85:3'] = '
    '; collapsItems['collapsCat-86:3'] = '
     '; collapsItems['collapsCat-87:3'] = '
      '; collapsItems['collapsCat-88:3'] = '
       '; collapsItems['collapsCat-94:3'] = '
        '; collapsItems['collapsCat-3:3'] = ''; collapsItems['collapsCat-25:3'] = '
         '; collapsItems['collapsCat-33:3'] = '
          '; collapsItems['collapsCat-34:3'] = '
           '; collapsItems['collapsCat-35:3'] = '
            '; collapsItems['collapsCat-36:3'] = '
             '; collapsItems['collapsCat-37:3'] = '
              '; collapsItems['collapsCat-38:3'] = '
               '; collapsItems['collapsCat-39:3'] = '
                '; collapsItems['collapsCat-40:3'] = '
                 '; collapsItems['collapsCat-41:3'] = '
                  '; collapsItems['collapsCat-42:3'] = '
                   '; collapsItems['collapsCat-31:3'] = ''; collapsItems['collapsCat-29:3'] = '
                    '; collapsItems['collapsCat-30:3'] = '
                     '; collapsItems['collapsCat-48:3'] = '
                      '; collapsItems['collapsCat-76:3'] = '
                       '; collapsItems['collapsCat-32:3'] = ''; collapsItems['collapsCat-45:3'] = '
                        '; collapsItems['collapsCat-46:3'] = '
                         '; collapsItems['collapsCat-47:3'] = '
                          '; collapsItems['collapsCat-43:3'] = ''; collapsItems['collapsCat-49:3'] = '
                           '; /* Collapse Functions, version 2.0 * *--------------------------------------------------------------------------*/ String.prototype.trim = function() { return this.replace(/^\s+|\s+$/g,""); } function createCookie(name,value,days) { if (days) { var date = new Date(); date.setTime(date.getTime()+(days*24*60*60*1000)); var expires = "; expires="+date.toGMTString(); } else { var expires = ""; } document.cookie = name+"="+value+expires+"; path=/"; } function readCookie(name) { var nameEQ = name + "="; var ca = document.cookie.split(';'); for(var i=0;i ', 'collapse', 0)// ]]>

                           คลังข้อมูล

                           พบกับเราที่ Facebook

                           Tweets ล่าสุด

                           No tweets found.

                           แผนที่อาเซียน