home

งานเขียนและงานวิจัยเกี่ยวกับอาเซียนจากสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กันยายน 4, 2014
งานเขียนและงานวิจัยเกี่ยวกับอาเซียนจากสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานเขียนและงานวิจัยเกี่ยวกับอาเซียนจาก
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (IEAS)

ประเภท ผู้เขียน ชื่อเรื่อง ปี
งานวิจัย อาภารัศมี ณะมณี วิทยานิพนธ์เกาหลีศึกษาในประเทศไทย
ด้านการเมือง-ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
2558
ชยาภัทร วารีนิล วิทยานิพนธ์เกาหลีศึกษาในประเทศไทย:
การรวบรวมวิทยานิพนธ์เกาหลีศึกษาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
2558
วรางคณา ก่อเกียรติพิทักษ์

อำพา แก้วกำกง

วทัญญู ใจบริสุทธิ์

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชุมชนมุกดาหาร-สะหวันนะเขต ระยะที่ 3 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านแรงงานในชุมชนมุกดาหาร-สะหวันนะเขต: นัยยะต่อประชาคมอาเซียน 2558
วทัญญู ใจบริสุทธิ์ การศึกษาโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP)ภายใต้วาทกรรมความเป็นสินค้า:
ความเป็นไปได้และอุปสรรคในการสร้างความมั่นคงภายในชุมช
2558
กตมน เทพสีดา

ชยาภัทร วารีนิล

โครงการจัดทำนามานุกรมหน่วยงานและนักวิชาการด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2257
สุทิน สายสงวน การสมรรสข้ามวัฒนธรรมระหว่างคนไทยผู้ย้ายถิ่นกับคนต่างด้าว 2557
อาภารัศมี ณะมณี ความเข้มแข็งของพรรคการเมือง:
ศึกษาเปรียบเทียบพรรคประชาธิปัตย์ของไทยและพรรคเสรีประชาธิปไตยของญี่ปุ่น
2557
นางสาวอำพา  แก้วกำกง การศึกษาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่างไทยกับกัมพูชาในบริเวณชุมชนชายแดนด้านจังหวัดจันทบุรี 2556
ทีมนักวิจัยสถาบันเอเชียฯ
ทุกคน
โครงการศึกษาวิจัยข้อมูลพื้นที่เส้นทางสำหรับการเดินทางคาราวานเอเชีย 2013
(ทุนมูลนิธิอมตะ)
2556
ผศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข
และนักวิจัยสถาบันฯ
โครงการคณะทำงานเฉพาะกิจเชิงสาระเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของไทย ปีที่ 1 (ทุนกระทรวงการต่างประเทศ) 2556
นางสาวยุพิน คล้ายมนต์
นายชยาภัทร วารีนิล
บทบาทของจีนต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและผลกระทบต่อไทย : กรณีศึกษาสหภาพพม่า สปป.ลาว และเวียดนาม (ทุน วช.) 2556
นางสาวยุพิน คล้ายมนต์
นายชยาภัทร วารีนิล
To Understand the Impact of U.S. Federal Reserve’s Exit from Quantitative Easing (QE) to Thailand’s Macro Economy and Financial Market (ทุน วช.) 2556
นางยุพิน คล้ายมนต์
นายชยาภัทร วารีนิล
The Experience and Bottleneck in the Political Modernization of Thailand (ทุน วช.) 2556
นายสุทิน   สายสงวน การสมรสข้ามวัฒนธรรมระหว่างคนไทยผู้ย้ายถิ่นกับคนต่างด้าว 2554
นางสาวอำพา  แก้วกำกง การขยายบทบาทด้านการค้าของจีนในกัมพูชาตะวันตก : นัยต่อประเทศไทย 2554
นางธนณัฏฐ์ รูปสม
นางสาวอำพา แก้วกำกง
นายวทัญญู ใจบริสุทธิ์
นางสาววรางคณา ก่อเกียรติพิทักษ์
แผนที่การตลาดสำหรับ SMEs ไทยสู่ตลาดอาเซียน: กัมพูชา และเวียดนาม (ร่วมวิจัย กับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) 2553
นางธนณัฏฐ์ รูปสม
นางสาวอำพา แก้วกำกง
นายวทัญญู ใจบริสุทธิ์
นางสาววรางคณา ก่อเกียรติพิทักษ์
โครงการส่งเสริมการลงทุนในประเทศสปป.ลาวและเวียดนาม (ร่วมวิจัย กับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน) 2552
นางธนณัฏฐ์ รูปสม
นางสาวอำพา แก้วกำกง
นายวทัญญู ใจบริสุทธิ์
โครงการส่งเสริมการลงทุนในประเทศกัมพูชาและสหภาพพม่า (ร่วมวิจัย กับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน) 2552
นางธนณัฏฐ์ รูปสม
นางสาวอำพา แก้วกำกง
นายวทัญญู ใจบริสุทธิ์
โครงการส่งเสริมการลงทุนในประเทศกัมพูชาและสหภาพพม่า (ร่วมวิจัย กับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน) 2551
รศ.ดร.ประภัสสร์   เทพชาตรี ยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : จากยุคหลังสงครามเย็นสู่ยุคสงครามต่อต้านการก่อการร้าย 2551
รศ.สีดา  สอนศรี การจัดการสิ่งแวดล้อมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2551
รศ.ดร.ประภัสสร์   เทพชาตรี ประชาคมเอเชียตะวันออก : ข้อเสนอการทำ road map 2549
รศ.ไว จามรมาน โครงการศึกษาเปรียบเทียบการปฏิรูปโครงสร้างองค์กรของกระทรวงเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศในภูมิภาคอินโดจีน 2548
รศ.สีดา สอนศรี การเลือกตั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้:ศึกษา เฉพาะประเทศ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์  และไทย 2545
ผศ.นพ.กัมมาล กุมาร ปาวา การศึกษาเพื่อหารูปแบบการแก้ปัญหาสุขภาพอนามัยแบบองค์รวมโดยใช้สหวิชา:กรณีศึกษาใน 6 ประเทศของอาเซียน 2545
รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี กลุ่มเศรษฐกิจเอเชียตะวันออก 2545
รศ.ไว จามรมาน โครงการศึกษาสถานภาพทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม  ยุทธศาสตร์ใน

กลุ่มประเทศอินโดจีน

2545
รศ.ไว จามรมาน การศึกษาการปรับเปลี่ยนเป็นสังคมผู้ผลิตในบริบทการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมร่วมกัน  ระหว่าง กลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงผ่านการสร้างเส้นทางคมนาคมทางบกเชื่อมระหว่าง พม่า ไทย   ลาว และ เวียดนาม 2544
รศ.ไว จามรมาน ระบบสารสนเทศเพื่อค้นหาวิสาหกิจที่เหมาะสมภายใต้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคม  วัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ในคาบสมุทรอินโดจีน 2544
รศ.สีดา สอนศรี พรรคการเมืองและการเลือกตั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ :    ศึกษาเฉพาะประเทศ  อินโดนีเซีย  มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย 2544
รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี อาเซียนในศตวรรษที่ 21 2544
รศ.ดร.เมธี ครองแก้ว การปรับตัวทางสังคมเศรษฐกิจของประเทศไทยในองค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจแห่ง เอเชียแปซิฟิก (APEC) 2541
รศ.สีดา สอนศรี การพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2540
นางประไพพรรณ จารุทวี การศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานบริการของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในกลุ่ม

ประเทศอาเซียน

2540
ผศ.นิรมล สุธรรมกิจ บทบาททางเศรษฐกิจจีนในอาเซียน 2537
ผศ.ดร.ชนินทร์ มีโภคี บทบาททางเศรษฐกิจเกาหลีในอาเซียน 2537
ผศ.ดร.ชนินทร์ มีโภคี เกาหลีใต้กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการเมือง 2536
รศ.ดร.สุรชัย ศิริไกร ความขัดแย้งระหว่างจีนกับประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2536
รศ.ดร.สุรชัย ศิริไกร ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซียน 2532
รศ.ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ บทบาทของจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2529

(อัพเดทล่าสุดวันที่ 4 กรกฎาคม 2559)

Leave A Response

หมวดหมู่

'; collapsItems['collapsCat-51:3'] = '
  '; collapsItems['collapsCat-52:3'] = '
   '; collapsItems['collapsCat-85:3'] = '
    '; collapsItems['collapsCat-86:3'] = '
     '; collapsItems['collapsCat-87:3'] = '
      '; collapsItems['collapsCat-88:3'] = '
       '; collapsItems['collapsCat-94:3'] = '
        '; collapsItems['collapsCat-3:3'] = ''; collapsItems['collapsCat-25:3'] = '
         '; collapsItems['collapsCat-33:3'] = '
          '; collapsItems['collapsCat-34:3'] = '
           '; collapsItems['collapsCat-35:3'] = '
            '; collapsItems['collapsCat-36:3'] = '
             '; collapsItems['collapsCat-37:3'] = '
              '; collapsItems['collapsCat-38:3'] = '
               '; collapsItems['collapsCat-39:3'] = '
                '; collapsItems['collapsCat-40:3'] = '
                 '; collapsItems['collapsCat-41:3'] = '
                  '; collapsItems['collapsCat-42:3'] = '
                   '; collapsItems['collapsCat-31:3'] = ''; collapsItems['collapsCat-29:3'] = '
                    '; collapsItems['collapsCat-30:3'] = '
                     '; collapsItems['collapsCat-48:3'] = '
                      '; collapsItems['collapsCat-76:3'] = '
                       '; collapsItems['collapsCat-32:3'] = ''; collapsItems['collapsCat-45:3'] = '
                        '; collapsItems['collapsCat-46:3'] = '
                         '; collapsItems['collapsCat-47:3'] = '
                          '; collapsItems['collapsCat-43:3'] = ''; collapsItems['collapsCat-49:3'] = '
                           '; /* Collapse Functions, version 2.0 * *--------------------------------------------------------------------------*/ String.prototype.trim = function() { return this.replace(/^\s+|\s+$/g,""); } function createCookie(name,value,days) { if (days) { var date = new Date(); date.setTime(date.getTime()+(days*24*60*60*1000)); var expires = "; expires="+date.toGMTString(); } else { var expires = ""; } document.cookie = name+"="+value+expires+"; path=/"; } function readCookie(name) { var nameEQ = name + "="; var ca = document.cookie.split(';'); for(var i=0;i ', 'collapse', 0)// ]]>

                           คลังข้อมูล

                           พบกับเราที่ Facebook

                           Tweets ล่าสุด

                           No tweets found.

                           แผนที่อาเซียน